Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 202.4110.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidten, Hirtshals


Områdets betegnelse: 202.4110.12
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til kontorer og liberale erhverv, off. og private servicevirksomheder, hotelvirksomhed, boliger samt butikker, som kun må etableres i detailhandelsområdet jf. afgrænsning af bymidten.

I detailhandelsområdet må butikker ikke overgå til anden anvendelse uden særlig planmæssig begrundelse, og nye butikker kan ikke etableres udenfor detailhandelsområdet.

I hele rammeområdet kan kommunen give tilladelse til mindre, ikke generende værkstedsvirksomhed m.v. i tilknytning til den enkelte butik.

Ved væsentlige udvendige ændringer af eksisterende bebyggelse eller ved opførelse af lokalplanpligtigt nybyggeri på arealer ved Havnegade (Sydsiden af Sydvestkajen inkl. skråning på begge sider af Trappen, Hirtshals Kro, boligbebyggelsen Havudsigten og det ubebyggede areal nord for denne samt bygningerne på sydsiden af Havnegade, fra Skagerakvej mod øst inkl. den ubebyggede del af Havnegade 18, matr. nr. 123 æ) og på den tidligere sporvifte på øst-siden af banegårdspladsen skal der udarbejdes en helhedsplan for områderne.

Bebyggelsens art:
Overvejende sluttet bebyggelse.
Ny bebyggelse og større ombygninger skal opføres i overvejende 2,5 etage og ikke højere end 11,5 m inden for et nærmere angivet 10 m bredt byggefelt. Den enkelte ejendom kan derudover bebygges med op til 50% af restarealet i max 2,5 etage og ikke højere end 11,5 m såfremt friarealkravet er opfyldt.

For alle ejendomme gælder det, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 80% såfremt friarealkravet er opfyldt og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1,5 etage og ikke højere end 8,5 m.

Langs sydsiden af Havnegade og Sydvestkajen, kan butikker opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 400 m²/butik.

Der kan på længere sigt etableres en gangsti/trappeforbindelse på vestsiden af banegårdsbygningen fra Banegårdspladsen til Havnegade.

For den del af rammeområdet, der jf. retningslinie 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for Hirtshals bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på detailhandel på 1.500 m² for planperioden, dog eksklusiv rummeligheden i lokalplanen for Banegårdspladsen. I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
150.1 HIRTSHALS (vedtaget)
202.4110-L04 (vedtaget)
270.1 HIRTSHALS (vedtaget)
270.4 HIRTSHALS (vedtaget)
270.6 HIRTSHALS (vedtaget)
270.7 HIRTSHALS (vedtaget)
270.8 HIRTSHALS (vedtaget)
2 HIRTSHALS (vedtaget)