Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 109.3120.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde øst for Sprogøvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 109.3120.05
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri.
Der må ikke etableres boliger i området.

Der er udlagt en byggelinie på 80 m langs motorvejen fra Frederikshavnsvej til Sæbyvej.

Gennem lokalplanlægning skal der stilles særlige krav til bebyggelsen mht. udformning og arkitektur, bearbejdning/beplantning af ubebyggede arealer, belysning, skiltning m.v. for at opnå en harmonisk helhed i samspil med landskabet, men også at undgå gener for trafikken på motorvejen.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre at udbygningen af erhvervsområdet kan ske fortløbende og med en erhvervsstruktur, der svarer til opdelingen af erhvervsområdet,
- at der til stadighed er veldisponerede erhvervsarealer til rådighed,
- at området gennem beplantning langs vejene og på industrigrundene sikres en åben og grøn karakter.
Beskrivelse af området
Erhvervsområdet Hjørring Øst blev grundlagt sidst i 1960-erne, og er løbende udvidet mod øst. Langt de fleste virksomheder, som lå inde i byens centrum er med tiden flyttet ud i erhvervsområdet. I dette område har nykomne virksomheder naturligvis også fundet plads.
Erhvervsområdet er opdelt efter et princip om, at virksomhederne lokaliseres efter deres miljøbelastning. Således er de største og mest forurenende virksomheder lokaliseret længst væk fra boligområderne.
Området omfatter parceller langs Sprogøvej, afgrænset af jernbanen mod nord, Motorvej mod øst og erhvervsudviklingsområde mod syd.
I området er der etableret transportorienterede erhverv. Motorvejens til- og frakørsel er beliggende mindre end 1 km fra området, som endnu ikke er fuldt udbygget.
Lokalplaner inden for området
109.3120-L03 (vedtaget)
199.12 HJØRRING (vedtaget)
199.16 HJØRRING (vedtaget)
199.6 HJØRRING (vedtaget)