Forside Rammer Enkeltområder Aflyst 109.3120.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Sprogøvej og Farøvej m.m., Hjørring


Områdets betegnelse: 109.3120.04
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri, og området forbeholdes transporttunge erhverv.

Området skal gennem beplantning langs vejene og på industrigrundene sikres en åben og grøn karakter.

Der må ikke etableres boliger i området.

Der er udlagt en byggelinie på 80 m langs motorvejen fra Frederikshavnsvej til Sæbyvej. Der skal etableres afskærmende beplantning mellem byggelinjen og motorvejen.

Byudviklingen i området skal ske inden fra og ud. Dvs. at bebyggelsen langs motorvejen sker i takt med at erhvervsområdet trinvist udvides mod øst.

Gennem lokalplanlægning skal der stilles særlige krav til bebyggelsen mht. udformning og arkitektur, bearbejdning/beplantning af ubebyggede arealer, belysning, skiltning m.v. for at opnå en harmonisk helhed i samspil med landskabet, men også at undgå gener for trafikken på motorvejen.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at sikre at udbygningen af erhvervsområdet kan ske fortløbende og med en erhvervsstruktur, der svarer til opdelingen af erhvervsområdet,
- at der til stadighed er veldisponerede erhvervsarealer til rådighed,
- at der indenfor området knyttes detailhandel som naturligt hører til området. Detailhandel vil typisk knytte sig til de etablerede håndværk og lettere industri samt virksomheder med særlig pladskrævende varegrupper, dog ikke dagligvarer,
- at området gennem beplantning langs vejene og på industrigrundene sikres en åben og grøn karakter.

Beskrivelse af området

Erhvervsområdet Hjørring Øst blev grundlagt sidst i 1960-erne, og er løbende udvidet mod øst. Langt de fleste virksomheder, som lå inde i byens centrum er med tiden flyttet ud i erhvervsområdet. I dette område har nykomne virksomheder naturligvis også fundet plads.
Erhvervsområdet er opdelt efter et princip om, at virksomhederne lokaliseres efter deres miljøbelastning. Således er de største og mest forurenende virksomheder lokaliseret længst væk fra boligområderne.
Området er et erhvervsudviklingsområde som er afgrænset af eksisterende erhvervsområde mod nord og vest.

Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
109.3120-L03 (vedtaget)
199.6 HJØRRING (vedtaget)