Ikke teknisk resume Kommuneplanens mål og indhold Metodebeskrivelse Miljøstatus, konsekvenser af Kommuneplan 2013 og 0-alternativet Miljøvurdering af ændringer Overvågning  

Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten beskrive, hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

 

Ved fastlæggelse af overvågning er der taget udgangspunkt i, at overvågningen så vidt muligt skal baseres på den eksisterende overvågning af miljøforholdene i kommunen, og at planens miljøpåvirkninger i stort omfang afhænger af, hvordan retningslinjer og arealudlæg implementeres i den efterfølgende lokalplanlægning.

 

Med dette udgangspunkt foreslås følgende overvågende foranstaltninger: 

  • Den kommunale praksis ved udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVM-redegørelser og lokalplaner samt den konkrete sagsbehandling sikrer overvågning af kommuneplanens mål om varetagelse af miljøhensyn. VVM-redegørelserne formål er netop at redegøre for projekterne virkninger på miljøet. I lokalplanlægningen disponeres arealanvendelsen, og der fastsættes bestemmelser for bebyggelse og ubebyggede arealer, herunder støjafskærmning og håndtering af regnvand. Kommuneplanen og reguleringslovgivningen er grundlaget for den konkrete sagsbehandling.
  • Udbredelsen af de invasive arter - rynket rose, bjørneklo og visse nåletræer - følges løbende for at vurdere, om indsatsen er tilstrækkelig til at bremse udbredelsen.
  • Beskyttelse af drikkevandsinteresser er et væsentligt emne i kommuneplanen, men der gennemføres ikke overvågning af grundvandet på baggrund af kommuneplanen, da overvågningen af grundvandet sker via den eksisterende grundvandsovervågning og -kontrol.
  • Planens positive indvirkning på sundhed som følge af adgang til rekreative områder, motion og risiko for negativ indvirkning på grund af støjbelastning overvåges i forbindelse med kommunens sundhedspolitik, hvor der udarbejdes sundhedsprofiler for kommunens borgere.

 
 

Tilbage til forsiden


 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer