Ikke teknisk resume Kommuneplanens mål og indhold Metodebeskrivelse Miljøstatus, konsekvenser af Kommuneplan 2013 og 0-alternativet Miljøvurdering af ændringer Overvågning  

Miljøvurdering af ændringer

Miljøvurderingen af det enkelte tema indeholder en kort beskrivelse af ændringer og nye tiltag, en beskrivelse af 0-alternativet samt en vurdering af de væsentlige miljømæssige konsekvenser.

 

Miljøvurderingen er foretaget på baggrund af følgende 6 vurderings-parametrene:

 

 • Biologisk mangfoldighed
 • Landskab
 • Kulturarv
 • Vandressourcer
 • Klima
 • Menneskers levevilkår

 

I miljøvurderingen beskrives de afbødende tiltag, der bør overvejes i forbindelse med detailplanlægningen. Inden for hvert emne beskrives 0-alternativet, som er den forventede udvikling, hvis Kommune 2013 ikke gennemføres.

 

Konklusionen på miljøvurderingen af den enkelte ændring i kommuneplanen opsummeres i et skema for hver af de 6 vurderings-parametre. Der anvendes følgende 4 vurderinger af miljøkonsekvenserne, som markeres med hver sin farve:


 

I det ikke-tekniske resumé vises ét samlet skema for ændringerne i alle syv temaer.

 

By – Hjørring

 

 

 

 

Byudvikling til boligformål i Hjørring

I retningslinje 2.1.1 udlægges tre nye arealer til boligudvikling:

 • Et areal på ca. 7 ha ved Teglgårdsvej. Området er den sidste etape af et større byudviklingsområde syd for Løkkensvej i den vestlige del af byen.
 • Et areal på ca. 22 ha ved Vellingshøjvej. Området er første etape af et nyt større byudviklingsområde på ca. 55 ha, som er en naturlig afrunding af den nordlige del af bydelen Højene nord for Vellingshøjvej og afgrænses mod vest af Hirtshalsbanen.
 • Et areal på ca. 1 ha ved Halvorsmindevej. Området ligger mellem Halvorsmindevej og Store Vestergårds Vej i den sydlige del af byen.

 

Se arealudlæg på kort: Hjørring.pdf 

 

I retningslinje 2.1.1 udvides ligeledes boligområdet i Sct. Knudsby i Hjørring med en enkelt parcelhusgrund ved Bagterpvej 39. Der er tale om et uudnyttet areal i et stort udbygget boligområde, og udnyttelse af arealet forudsætter udarbejdelse af en lokalplan. Det vil i forbindelse med lokalplanen blive vurderet, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af planen, og der gennemføres derfor ikke en miljøvurdering af denne ændring.

 

Retningslinje 2.1.4 om høje huse er ændret, så planerne om at udarbejde en politik for høje huse i Hjørring udgår. Retningslinjen oplister i stedet en række redegørelseskrav, som skal opfyldes, før der kan tages stilling til, om et givent byggeprojekt kan indpasses i bybilledet og gennemføres med lokalplanlægning. Redegørelseskravene er justeret for at gøre retningslinjen mere operationel både for ansøger og mere gennemskuelig for borgerne, og der gennemføres derfor ikke en miljøvurdering af denne ændring. Det vil i forbindelse med den konkrete lokalplanlægning blive vurderet, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af planen.

 

Miljøvurderingen vedrører miljøpåvirkningen i forbindelse med nye arealudlæg til byudvikling.

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Ændring fra intensivt dyrket landbrugsjord til boligområder er positivt i forhold til den lokale biologiske mangfoldighed, hvis byudviklingen gennemføres med grønne korridorer med en stor variation af naturtyper. Arealudlæggene og anvendelsesændringerne berører ikke særlige naturinteresser.

 

Ved Vellingshøjvej-udlægget er der udpeget ny økologisk forbindelse mellem Hjørring Bjerge og Vinstrup Bjerg, der vil skabe en sammenhængende korridor mellem skovarealer. I forbindelse med byudviklingen skal det sikres, at den økologiske forbindelse stadig er sammenhængende.

 

Landskab

Inddragelse af områder i det åbne land til boligformål - om end det sker ved udbygning af

eksisterende byområder - ændrer områdets landskabelige karakter fra åben land til bymæssig bebyggelse.

 

De tre arealudlæg ligger i områder med forholdsvist fladt terræn, og der er tale om sammenhængende byudvikling inde fra og ud, hvorved den visuelle påvirkning er minimal.

 

Kulturarv

Arealudlæggene og anvendelsesændringerne har ikke betydning for kulturarvsinteresserne.

 

Vandressourcer

Arealudlæggene ligger ikke i områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande.

 

Udbygning af byer med nye bolig- og erhvervsarealer medfører større afstrømning til vandløb, også selvom der indarbejdes projekter med lokal afledning af regnvand i byudviklingsområderne. Det betyder, at der vil ske en hydraulisk belastning af de berørte vandløb.

 

Området ved Vellingshøjvej udlægges som en ny grøn og bæredygtig bydel med nytænkte bebyggelsesstrukturer, arkitektur, grønne områder, rekreativ anvendelse af regn- og overfladevand samt trafikdifferentiering.

 

Klima

Arealudlæggene og anvendelsesændringerne har ikke i sig selv betydning for klimaet, men efterfølgende krav i lokalplanlægningen om opførelse af lavenergibebyggelse vil have en positiv effekt i form af lavere energiforbrug og deraf mindre CO2-udledning.

 

Menneskers levevilkår

Udbygningen med flere boliger vil alt andet lige øge trafikken og trafikstøjen i lokalområderne, hvilket er negativt i forhold til levevilkårene for de mennesker, som bor i nærområdet.

 

Der er mulighed for nærrekreative oplevelser i forbindelse med de tre arealudlæg. Der er ligeledes nærhed til skole og offentlig service samt øgede bosætningsmuligheder, hvilket er positivt i forhold til menneskers levevilkår.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Kommuneplanen fastsætter, at der i planlægning af nye byudviklingsområder skal redegøres for lokal afledning af regnvand. Det betyder, at der skal tages stilling til håndtering af regn- og overfladevand, herunder reservation af arealer til nedsivning, forsinkelse eller andre LAR-løsninger. Der vil ligeledes i lokalplanlægningen blive stillet krav om, at bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse.

 

Der er ikke væsentlige negative konsekvenser og dermed ikke yderligere afbødningsforanstaltninger.

 

0-alternativ

0-alternativet betyder, at landskabet vil bibeholde sin visuelle åben land karakter, og der vil ikke ske en hydraulisk belastning af vandløb. Nye lokalområder vil blive belastet af trafik og trafikstøj.

 

By – Områdebyer

 

 

 

 

Byudvikling i Hirtshals

 

Der er formuleret en ny retningslinje 2.2.2 om høje huse i Hirtshals. Retningslinjen giver mulighed for, at der i en bræmme tæt på skrænten mellem by og havn kan opføres op til 5 enkeltstående høje huse (punkthuse) i op til 21 meters højde. Retningslinjen er formuleret på baggrund af en tilsvarende strategi for Hirtshals i Kommuneplan 2009, og der gennemføres derfor ikke en miljøvurdering af denne ændring.

 

Se udpegning på kort: Hirtshals høje huse.pdf

 

Der er formuleret en ny retningslinje 2.2.3 om akvakulturanlæg på land. Retningslinjen giver mulighed for, at der kan etableres anlæg til akvakultur med recirkulation i tilknytning til Hirtshals Havn på arealer på østsiden af Willemoesvej. Afgrænsningen af området følger de nuværende rammer, og der gennemføres derfor ikke en miljøvurdering af denne ændring.

 

Se udpegning på kort: Hirtshals akvakultur.pdf

 

 

 

Byudvikling i Tårs

 

I retningslinje 2.5.1 udlægges et nyt boligareal på ca. 3 ha ved Klosterbakken. Området ligger i tilknytning til det eksisterende boligområde ved Klosterb­akken i den sydlige del af Tårs.

 

I samme retningslinje udtages et boligareal på ca. 2 ha ved Tørvekæret. Området udtages af den kommunale planlægning, da der ikke er efterspørgsel på boliggrunde i denne del af byen.

 

Se arealudlægget og det udtagne areal på kort: Tårs.pdf

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Ændringerne af arealudlæggene i Tårs er både positive og negative for den biologiske mangfoldighed.

 

Ændring fra intensivt dyrket landbrugsjord til boligområde ved Klosterbakken er positivt i forhold til den lokale biologiske mangfoldighed, hvis byudviklingen gennemføres med grønne korridorer med en stor variation af naturtyper.

 

Arealudlægget ved Klosterbakken berører en økologisk forbindelse. Da den økologiske forbindelse ikke gennemskæres af arealudlægget, vurderes den negative påvirkning at være uden betydning.

 

Landskab

Inddragelse af områder i det åbne land til boligformål - om end det sker ved udbygning af

eksisterende byområder - ændrer områdets landskabelige karakter fra åben land til bymæssig bebyggelse.

 

Arealudlægget ligger i et område med et skrånende terræn, der skråner op mod byen. Arealudlægget udgør den fremtidige grænse mellem by og land. Det vurderes som følge heraf, at den visuelle påvirkning af landskabet er minimal.

 

Kulturarv

Arealudlægget og anvendelsesændringen har ikke betydning for kulturarvsinteresserne.

 

Vandressourcer

Udbygning af byer med nye bolig- og erhvervsarealer medfører større afstrømning til vandløb, også selvom der indarbejdes projekter med lokal afledning af regnvand i byudviklingsområderne. Det betyder, at der vil ske en hydraulisk belastning af de berørte vandløb.

 

Klima

Arealudlæggene og anvendelsesændringerne har ikke i sig selv betydning for klimaet, men efterfølgende krav i lokalplanlægningen om opførelse af lavenergibebyggelse vil have en positiv effekt i form af lavere energiforbrug og deraf mindre CO2-udledning.

 

Menneskers levevilkår

Udbygningen med flere boliger vil alt andet lige øge trafikken og trafikstøjen i lokalområderne, hvilket er negativt i forhold til levevilkårene for de mennesker, som bor i nærområdet.

 

Der er mulighed for nærrekreative oplevelser i forbindelse med de tre arealudlæg. Der er ligeledes nærhed til skole og offentlig service samt øgede bosætningsmuligheder, hvilket er positivt i forhold til menneskers levevilkår.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Kommuneplanen fastsætter, at der i planlægning af nye byudviklingsområder skal redegøres for lokal afledning af regnvand. Det betyder, at der skal tages stilling til håndtering af regn- og overfladevand, herunder reservation af arealer til nedsivning, forsinkelse eller andre LAR-løsninger. Der vil ligeledes i lokalplanlægningen blive stillet krav om, at bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse.

 

Der er ikke væsentlige negative konsekvenser og dermed ikke yderligere afbødningsforanstaltninger.

 

0-alternativ

0-alternativet betyder, at landskabet vil bibeholde sin visuelle åben land karakter, at der ikke vil ske en hydraulisk belastning af vandløb, og at nye lokalområder ikke vil blive belastet af trafik og trafikstøj.

 

Arealudlægget og det udtagne areal svarer størrelsesmæssigt til hinanden, og da begge arealer ikke rummer væsentlige beskyttelsesinteresser, er ændringerne reelt set at sammenligne med 0-alternativet.

 

 

Byudvikling til boligformål i Løkken

 

I retningslinje 2.6.1 udlægges et nyt boligareal på ca. 2 ha syd for Vrenstedvej. Området udgør 3. etape af byudviklingsområdet mellem Vrenstedvej og Golfbanen.

 

Se arealudlæg på kort: Løkken.pdf

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Ændring fra intensivt dyrket landbrugsjord til boligområder er positivt i forhold til den lokale biologiske mangfoldighed, hvis byudviklingen gennemføres med grønne korridorer med en stor variation af naturtyper. Hvis der er økologiske forbindelser, skal det i forbindelse med byudviklingen sikres, at disse stadig er sammenhængende. Arealudlæggene og anvendelsesændringerne berører ikke særlige naturinteresser.

 

Landskab

Inddragelse af områder i det åbne land til boligformål - om end det sker ved udbygning af

eksisterende byområder - ændrer områdets landskabelige karakter fra åben land til bymæssig bebyggelse.

 

Arealudlægget ved Vrenstedvej ligger i kystnærhedszone C, men bag eksisterende by. Det vurderes derfor, at byudviklingen ikke vil påvirke kystlandskabet negativt.

 

Kulturarv

Arealudlægget ved Vrenstedvej har ikke betydning for kulturarvsinteresserne.

 

Vandressourcer

Udbygning af byer med nye bolig- og erhvervsarealer medfører større afstrømning til vandløb, også selvom der indarbejdes projekter med lokal afledning af regnvand i byudviklingsområderne. Det betyder, at der vil ske en hydraulisk belastning af de berørte vandløb.

 

Klima

Arealudlæggene og anvendelsesændringerne har ikke i sig selv betydning for klimaet, men efterfølgende krav i lokalplanlægningen om opførelse af lavenergibebyggelse vil have en positiv effekt i form af lavere energiforbrug og deraf mindre CO2-udledning.

 

Menneskers levevilkår

Udbygningen med flere boliger vil alt andet lige øge trafikken og trafikstøjen i lokalområderne, hvilket er negativt i forhold til levevilkårene for de mennesker, som bor i nærområdet.

 

Der er mulighed for nærrekreative oplevelser i forbindelse med de tre arealudlæg. Der er ligeledes nærhed til skole og offentlig service samt øgede bosætningsmuligheder, hvilket er positivt i forhold til menneskers levevilkår.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Kommuneplanen fastsætter, at der i planlægning af nye byudviklingsområder skal redegøres for lokal afledning af regnvand. Det betyder, at der skal tages stilling til håndtering af regn- og overfladevand, herunder reservation af arealer til nedsivning, forsinkelse eller andre LAR-løsninger. Der vil ligeledes i lokalplanlægningen blive stillet krav om, at bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse.

 

Der er ikke væsentlige negative konsekvenser og dermed ikke yderligere afbødningsforanstaltninger.

 

0-alternativ

0-alternativet betyder, at kystnærhedszonen friholdes for yderligere bebyggelse, at der ikke vil ske en hydraulisk belastning af vandløb, og at nye lokalområder ikke vil blive belastet af trafik og trafikstøj.

 

 

Byudvikling til erhvervsformål i Løkken

 

I retningslinje 2.6.2 udlægges to nye arealer til erhvervsudvikling:

 • Et areal på ca. 3 ha ved Egevej. Området er en udvidelse mod øst af det eksisterende erhvervsområde ved Egevej.
 • Et areal på ca. 3 ha ved Løkkensvej. Området ligger nord for det eksisterende erhvervsområde ved Egevej.

 

Se arealudlæg på kort: Løkken.pdf

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Arealudlæggene berører beskyttet natur i form af § 3-områder. I forbindelse med efterfølgende detailplanlægning og konkret sagsbehandling skal det sikres, at byudviklingen ikke påvirker tilstanden af disse beskyttede naturarealer.

 

Landskab

Inddragelse af områder i det åbne land til erhvervsformål - om end det sker ved udbygning af

eksisterende byområder - ændrer områdets landskabelige karakter fra åben land til bymæssig bebyggelse.

 

Arealudlægget ved Egevej ligger i et område forholdsvist fladt terræn, og der er tale om sammenhængende byudvikling inde fra og ud, hvorved den visuelle påvirkning er minimal.

 

Arealudlægget ved Løkkensvej ligger i kystnærhedszone A. Arealudlægget ligger i forlængelse af eksisterende byzone, og der er ingen visuel forbindelse mellem det udlagte område og kysten. Området har tidligere været anvendt til pelsdyrfarme, hvilket har efterladt et skæmmende visuelt indtryk i form af tiloversblevne minkhaller og driftsbygninger. Arealudlægget giver mulighed for en anvendelsesændring med forskønnelse af området som resultat. På grund af beliggenheden i kystnærhedszone A er det vigtigt, at den fremtidige udvikling af området planlægges med respekt for den kystnære placering. Det vurderes, at byudviklingen ikke vil påvirke kystlandskabet negativt.

 

Kulturarv

Arealudlæggene og anvendelsesændringerne har ikke betydning for kulturarvsinteresserne.

 

Vandressourcer

Udbygning af byer med nye bolig- og erhvervsarealer medfører større afstrømning til vandløb, også selvom der indarbejdes projekter med lokal afledning af regnvand i byudviklingsområderne. Det betyder, at der vil ske en hydraulisk belastning af de berørte vandløb.

 

Klima

Arealudlæggene og anvendelsesændringerne har ikke betydning for klimaet. Afhængigt af hvilke virksomheder, der etablerer sig i området, og hvilke miljøkrav der stilles til de pågældende virksomhedstyper, kan der ske øget CO2-udledning.

 

Menneskers levevilkår

Arealudlæggene og anvendelsesændringerne er både negative og positive i forhold til menneskers levevilkår.

 

Udbygningen med erhvervsområder vil alt andet lige øge trafikken og trafikstøjen i lokalområderne. Da der er tale om erhvervsområder og ikke boligområder, vil den negative påvirkning af borgerne være minimal.

 

Hvis den planlagte erhvervstilvækst realiseres, vil det øge antallet af arbejdspladser i kommunen.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Miljøpåvirkningerne er afhængige af den endelige implementering. I forbindelse med efterfølgende detailplanlægning og konkret sagsbehandling er der en række afværgeforanstaltninger, der bør iagttages, og som kan afbøde/afværge de miljømæssige konsekvenser:

 

 • Beskyttede naturområde (§ 3) skal i en vis afstand friholdes for bebyggelse.
 • Den fremtidige udvikling af området skal ske med respekt for den kystnære placering, hvilket betyder, at området skal udbygges således, at bebyggelsens højde aftrappes ned mod Løkkensvej, at bebyggelsen skal holdes i afdæmpede farver indenfor jordfarveskalaen, at der skal etableres en slørende beplantning langs Løkkensvej, at bebyggelse og udnyttelse af området skal ske på grundlag af en samlet plan for hele området, og at der skal i forbindelse med lokalplanlægningen udarbejdes visualiseringer, som viser hvorledes bebyggelse osv. vil påvirke landskabet.
 • Kommuneplanen fastsætter, at der i planlægning af nye byudviklingsområder skal redegøres for lokal afledning af regnvand. Det betyder, at der skal tages stilling til håndtering af regn- og overfladevand, herunder reservation af arealer til nedsivning, forsinkelse eller andre LAR-løsninger. Der vil ligeledes i lokalplanlægningen blive stillet krav om, at bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse.

 

0-alternativ

0-alternativet betyder, at kystnærhedszonen friholdes for yderligere bebyggelse, at beskyttet natur ikke berøres, at der ikke vil ske en hydraulisk belastning af vandløb, og at nye lokalområder ikke vil blive belastet af trafik og trafikstøj.

By – Lokalbyer

 

 

 

 

Byudvikling i Harken

 

I retningslinje 2.10.1 udlægges et areal til erhverv på ca. 0,4 ha vest for byen. Området udlægges i forbindelse med eksisterende erhverv.

 

Se arealudlæg på kort: Harken.pdf

 

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Arealudlægget og anvendelsesændringen vil ikke påvirke den biologiske mangfoldighed.

 

Landskab

Arealudlægget og anvendelsesændringen vil ikke påvirke landskabet.

 

Kulturarv

Arealudlægget og anvendelsesændringen har ikke betydning for kulturarvsinteresserne.

 

Vandressourcer

Arealudlægget ligger indenfor indvindingsoplandet til Harken Vandværk og i et område med særlige drikkevandsinteresser.

 

Arealet udlægges i forbindelse med eksisterende erhverv ved Aalborgvej, som har behov for udvidelse. Der føres regelmæssige tilsyn med erhverv, og der kan desuden stilles miljømæssige vilkår i forbindelse med byggetilladelsen.

 

Udbygning af byer med nye bolig- og erhvervsarealer medfører større afstrømning til vandløb, også selvom der indarbejdes projekter med lokal afledning af regnvand i byudviklingsområderne. Det betyder, at der vil ske en hydraulisk belastning af de berørte vandløb.

 

Klima

Arealudlægget og anvendelsesændringen har ikke betydning for klimaet.

 

Menneskers levevilkår

Arealudlægget og anvendelsesændringen har ikke betydning for menneskers levevilkår.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Miljøpåvirkningerne er afhængige af den endelige implementering. I forbindelse med efterfølgende detailplanlægning og konkret sagsbehandling er der en række afværgeforanstaltninger, der bør iagttages, og som kan afbøde/afværge de miljømæssige konsekvenser:

 

 • Med henblik på beskyttelse af grundvandet skal der føres regelmæssige tilsyn med virksomheden, og der bør stilles særlige miljømæssige vilkår i forbindelse med byggetilladelsen.

                                                       

0-alternativ

0-alternativet betyder, at risici for grundvandsforening vil undgås.

 

0-alternativet betyder, at landskabet vil bibeholde sin visuelle åben land karakter, og at der ikke vil ske en hydraulisk belastning af vandløb.

 

 

Byudvikling i Lørslev

 

I retningslinje 2.16.1 udtages et erhvervsareal på ca. 0,7 ha ved Møjensvej udtages. Området har en uhensigtsmæssig placering i forhold til boliger.

 

Se det udtagne areal på kort: Lørslev.pdf

 

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Anvendelsesændringen har ikke betydning for den lokale biologiske mangfoldighed.

 

Landskab

Anvendelsesændringen har ikke betydning for landskabet.

 

Kulturarv

Anvendelsesændringen har ikke betydning for kulturarvsinteresserne.

 

Vandressourcer

Anvendelsesændringen har ikke betydning for vandressourcerne.

 

Klima

Anvendelsesændringen har ikke betydning for klimaet.

 

Menneskers levevilkår

Anvendelsesændringen har en positiv virkning på menneskers levevilkår, idet området har en uhensigtsmæssig placering i forhold til eksisterende boliger.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Der er ikke væsentlige negative konsekvenser og dermed ingen afbødningsforanstaltninger.

 

0-alternativ

0-alternativet betyder, at arealet fastholdes til erhvervsformål, hvorved det kan have en negativ virkning på menneskers levevilkår.

By – Detailhandel

 

 

 

 

Detailhandel – Generelle ændringer

 

I retningslinje 3.6 fastsættes rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål for planperioden 2013-2017. Rammerne fastsættes for bymidter, bydelscentre og lokalcentre samt for områder udlagt til pladskrævende varegrupper. Da der er tale om en oversigt over eksisterende detailhandelsområder/-arealer og restrummeligheden i disse, gennemføres der ikke en miljøvurdering af retningslinjen.

 

I retningslinje 3.8 tilføjes afstandskrav i forbindelse med placering af nye enkeltstående butikker som følge af praksis i Natur- & Miljøklagenævnet, og der gennemføres derfor ikke en miljøvurdering af denne ændring.

 

 

Detailhandel – Hjørring

 

I retningslinje 3.3 udvides bydelscentret Kvægtorvet i Hjørring. Efter udvidelsen omfatter bydelscentret alle ejendomme mellem Åstrupvej og Sct. Cathrine Vej op til boligejendommene på sydsiden af Rolighedsvej samt ejendommene på østsiden af Åstrupvej fra rundkørslen til viadukten dog undtagen boligejendommene. Der er i planperioden 2013-2017 dog begrænsede muligheder for etablering af nye butiksarealer – se retningslinje 3.6.

 

I retningslinje 3.5 gives der mulighed for salg af særlig pladskrævende varegrupper (biler) på Sct. Cathrine Vej 23 i Hjørring.

 

Se arealudpegninger på kort: Detailhandel Sct Cathrine Vej i Hjørring.pdf

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Arealudpegningerne berører areal med potentielle levesteder for flagermus (bilag IV-art). Det vurderes, at arealudpegningerne og anvendelsesændringerne ikke vil påvirke den lokale biologiske mangfoldighed, herunder flagermusenes levesteder, da området i forvejen er udnyttet til byformål.

 

Landskab

Arealudpegningerne og anvendelsesændringerne har ikke betydning for landskabet, da området ligger midt i byen omgivet af bebyggelse.

 

Kulturarv

Arealudpegningerne og anvendelsesændringerne har ikke betydning for kulturarvsinteresserne.

 

Vandressourcer

Arealudpegningerne og anvendelsesændringerne har ikke betydning for vandressourcerne.

 

Klima

Arealudpegningerne og anvendelsesændringerne har ikke betydning for klimaet.

 

Menneskers levevilkår

Arealudpegningerne og anvendelsesændringerne vil påvirke menneskers levevilkår både negativt og positivt. Udbygningen med flere butikker vil alt andet lige øge trafikken og trafikstøjen i lokalområdet. En udbygning af bydelscentret vil medføre forbedrede indkøbsmuligheder for borgerne i bydelen.  

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Der er ikke væsentlige negative konsekvenser og dermed ingen afbødningsforanstaltninger.

 

0-alternativ

Da området i forvejen er udnyttet til byformål, er ændringerne reelt set at sammenligne med 0-alternativet.

 

 

Detailhandel – Lønstrup

 

I retningslinje 3.1 udvides bymidten i Lønstrup mod syd langs Rubjergvej med henblik på, at der i tilknytning til Egelunds Camping og Motel kan planlægges for en dagligvarebutik på 1.200 m², og i tilknytning til helårsboliger kan etableres mindre udvalgsvarebutik, galleri og lignende.

 

Se arealudpegningen på kort: Detailhandel Lønstrup.pdf

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Arealudpegningen og anvendelsesændringen har ikke betydning for den lokale biologiske mangfoldighed, da ændringen ikke giver øgede byggemuligheder i forhold til den gældende maksimale bebyggelsesprocent.

 

Landskab

Arealudpegningen og anvendelsesændringen har ikke betydning for landskabsinteresserne, da ændringen ikke giver øgede byggemuligheder i forhold til den gældende maksimale bebyggelsesprocent.

 

Kulturarv

Arealudpegningen og anvendelsesændringen har en positiv virkning i forhold til kulturmiljøsinteresserne. Udvidelsen af bymidten skal ses i sammenhæng med den eksisterende detailhandel med kunstbutikker, smykkesmede, gallerier og lignende, der har udviklet sig i byen, og ønsket om at fastholde dette brede udbud af disse særlige butikker.

 

Arealudpegningen ligger indenfor beskyttelseszonen omkring Vennebjerg Kirke (aftalekirke), men da det udpegede areal ligger lavt i terræn, er det ikke en del af indsigtskilerne.

 

Vandressourcer

Arealudpegningen og anvendelsesændringen har ikke betydning for vandressourcerne.

 

Klima

Arealudpegningen og anvendelsesændringen har ikke betydning for klimaet.

 

Menneskers levevilkår

Arealudpegningen og anvendelsesændringen har en positiv virkning i forhold til menneskers levevilkår, idet udvidelsen af bymidten i Lønstrup skal ses i sammenhæng med byens eksisterende detailhandel med kunstbutikker, smykkesmede, gallerier og lignende samt ønsket om at fastholde dette brede udbud af disse særlige butikker.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Der er ikke væsentlige negative konsekvenser og dermed ingen afbødningsforanstaltninger.

 

0-alternativ

0-alternativet betyder, at der ikke sker en positiv påvirkning af kulturmiljøsinteresserne og menneskers levevilkår.

 

 

Detailhandel – Tversted

 

I retningslinje 3.4 udgår lokalcentret ved Skagensvej i Tversted. Området har tidligere rummet en dagligvarebutik, der er flyttet til nye lokaler i bymidten.

 

Se den ændrede arealudpegningen på kort: Detailhandel Tversted.pdf

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Den ændrede arealudpegning har ikke betydning for den biologiske mangfoldighed, da arealet er udnyttet.

 

Landskab

Den ændrede arealudpegning har ikke betydning for landskabet, da arealet ligger midt i byen omgivet af bebyggelse.

 

Kulturarv

Den ændrede arealudpegning har ikke betydning for kulturarvsinteresserne.

 

Vandressourcer

Den ændrede arealudpegning har ikke betydning for vandressourcerne.

 

Klima

Den ændrede arealudpegning har ikke betydning for klimaet.

 

Menneskers levevilkår

Den ændrede arealudpegning betyder, at detailhandlen samles i bymidten, hvilket er til gavn for turismeomsætning og dermed positivt for menneskers levevilkår.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Der er ikke væsentlige negative konsekvenser og dermed ingen afbødningsforanstaltninger.

 

0-alternativ

0-alternativet betyder, at detailhandlen ikke er samlet i bymidten.

Land

  

Emne

Biologisk mang-

foldighed

Land

skab

Kultur

arv

Vand

ressourcer

Klima

Menne-

skers

levevilkår

Skov-

rejsning

 

 

 

 

 

 

Landskab

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug

 

 

 

 

 

 

 

Natur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skovrejsning

 

I retningslinje 12.1 udpeges der ca. 5.700 ha nye skovrejsningsområder, hvilket betyder, at der nu i alt er udpeget ca. 10.000 ha skovrejsningsområder i kommunen.

 

I retningslinje 12.2 udpeges der ca. 215 ha nye områder, hvor skovrejsning er uønsket. Det betyder, at der nu i alt er udpeget ca. 14.000 ha i kommunen, hvor skovrejsning er uønsket.

 

Den hidtidige retningslinje om potentielle skovrejsningsområder er udgået i forhold til Kommuneplan 2009, og de potentielle områder er nu ændret til skovrejsningsområder.

 

Se udpegninger på kort: Skovrejsning og uønsket skovrejsning.pdf (172.7 KB)

 

Miljøvurderingen vedrører miljøpåvirkningen i forbindelse med udpegning af nye skovrejsningsområder og nye områder, hvor skovrejsning er uønsket.

 

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Udpegning af nye skovrejsningsområder er positivt for biodiversiteten, pga. muligheden for at skabe nye spredningskorridorer for dyr og planter, samt flere og større sammenhængende naturområder.

 

Arealudpegningerne berører flere naturinteresser i form af § 3-områder, sø- og å-beskyttelseslinjer, randzoner langs vandløb samt økologiske forbindelser. I forbindelse med efterfølgende detailplanlægning og konkret sagsbehandling skal det sikres, at skovrejsningen ikke påvirker tilstanden af disse beskyttede naturarealer.

 

Udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket, er bl.a. begrundet i ønsket om at friholde naturværdier m.v. for tilplantning. Det omfatter eksempelvis de internationale naturbeskyttelsesområder og mange fredede områder.

 

Landskab

Udpegning af nye skovrejsningsområder vil ved etablering af skovområder i landbrugslandet ændres områdets landskabelige karakter og den visuelle oplevelse af landskabets værdier.

 

Udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket, er bl.a. begrundet i ønsket om at friholde landskabelige sammenhænge og geologiske spor for tilplantning. Hensynet til en landskabelig indpasning er hermed foretaget af kommunen.

 

Kulturarv

Udpegning af nye skovrejsningsområder kan ved etablering af skovområder få negative konsekvenser for beskyttelsen af kulturarven.

 

Arealudpegningerne berører flere kulturarvsinteresser i form af beskyttede jord- og stendiger, fortidsminder og enkelte beskyttelseszoner omkring aftalekirker samt andre kulturværdier. I forbindelse med efterfølgende detailplanlægning og konkret sagsbehandling skal det sikres, at skovrejsningen ikke påvirker disse kulturarvsinteresser.

 

Udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket, er bl.a. begrundet i ønsket om at friholde kulturværdier for tilplantning. Den omfatter eksempelvis mange fredede områder og en række kirkers og andre kulturspors omgivelser.

 

Vandressourcer

Udpegning af nye skovrejsningsområder er positivt for kvaliteten af grundvand og vandløb og søer.

 

Arealudpegningerne giver mulighed for beskyttelse af grundvand og mindsker risikoen for udvaskning af næringsstoffer til vandløb og søer.

 

Formålet med det øgede skovrejsningsareal er primært grundvandsbeskyttelse. Etableringen af nye skovområder på arealer med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande giver forbedrede muligheder for grundvandsbeskyttelse. Den ændrede anvendelse fra landbrug til skov mindsker risikoen for nedsivning af pesticider, nitrat mv. i områderne.

 

Klima

Udpegning af nye skovrejsningsområder er positivt i forhold til klimatiske faktorer.

 

Arealudpegningerne giver mulighed for reduktion af CO2 til atmosfæren, idet træer absorberer og lagrer CO2. En ændret anvendelse fra landbrug til skov vurderes at give en væsentligt øget relativ optagelse af CO2 pr. ha.

 

Menneskers levevilkår

Udpegning af nye skovrejsningsområder er positivt for menneskers levevilkår, pga. de rekreative muligheder.

 

En ændret anvendelse fra landbrug til skov giver en øget adgang til naturområder. Især etablering af bynær skov medvirker til at forbedre de rekreative muligheder.

 

I skovrejsningsområder er det særlig attraktivt at plante skov, da der kan søges forhøjet støtte til etableringen. Skovrejsningsordningen er primært for private lodsejere.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Miljøpåvirkningerne er afhængige af den endelige implementering. I forbindelse med efterfølgende detailplanlægning og konkret sagsbehandling er der en række afværgeforanstaltninger, der bør iagttages, og som kan afbøde/afværge de miljømæssige konsekvenser:

 

 • Beskyttede naturområde (§ 3) skal omfang friholdes for skovtilplantning.
 • Beskyttelseslinjen om å eller sø samt randzone langs vandløb skal omfang friholdes for skovtilplantning.
 • Kulturlandskabelige værdier bør i videst muligt omfang sikres mod skovrejsning.
 • Beskyttede jord- og stendiger må ikke ændres.
 • Beskyttelseszonerne omkring aftalekirkerne bør tilgodeses ved at tilpasse tilplantningens beliggenhed og udformning.
 • Beskyttelseslinjen om fortidsminder må ikke tilplantes.

 

0-alternativ

0-alternativet betyder, at der vil være færre spredningskorridorer for dyr og planter, at færre landskabelige sammenhænge og geologiske spor samt kulturværdier friholdes for tilplantning, at færre områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande er beskyttet, at der sker mindre lagring af CO2, at der er færre rekreative muligheder, og at der færre områder med økonomisk incitament til skovtilplantning.

 

 

Landskab

 

I retningslinje 16.2 udpeges nye landskabsområder, som er særligt bevaringsværdige. Disse områder var før kun omfattet af særligt værdifuldt natur eller kystnærhedszone. Det drejer sig især om kystlandskabet, bakkeøerne ved Vennebjerg og Børglum samt nogle af ådalene og moserne.

 

Se udpegninger på kort: Særligt bevaringsværdige landskaber.pdf (156.5 KB)

 

I retningslinje 17.1 udvides udpegningen af det særligt værdifulde geologiske område omkring Vogn og Jerup Hede. Dette sker på baggrund af en statslig udpegning, og der gennemføres derfor ikke en miljøvurdering af denne ændring.

 

Se udpegning på kort: Geologiske områder.pdf (124.4 KB)

 

Miljøvurderingen vedrører miljøpåvirkningen i forbindelse med udpegning af nye særligt bevaringsværdige landskaber.

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Udpegning af nye særligt bevaringsværdige landskaber kan være positivt for den lokale biologiske mangfoldighed.

 

Landskab

Udpegning af nye særligt bevaringsværdige landskaber er positiv for landskabsværdierne.

 

Kulturarv

Udpegning af nye særligt bevaringsværdige landskaber er positiv for kulturarvsinteresserne, idet landskabsudpegningerne bl.a. har sammenhæng med de udpegede særligt værdifulde kulturmiljøer – f.eks. Børglum Kloster. Disse landskaber skal så vidt muligt friholdes for byggeri og/eller anvendelse, der kan skæmme landskabet, og dette vil helt naturligt have en positiv effekt i forhold til kulturarvsinteresser.

 

Vandressourcer

De nye udpegninger har ingen betydning i forhold til vandressourcer.

 

Klima

Udpegning af nye særligt bevaringsværdige landskaber er negativt i forhold til klimainteresserne, idet udpegningen hindrer opstilling af vindmøller.

 

Menneskers levevilkår

Udpegning af nye særligt bevaringsværdige landskaber kan være positivt for menneskers levevilkår på grund af de rekreative muligheder.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Landskabsbeskyttelsen er mere væsentlig end opstilling af vindmøller i de udpegede landskabsområder, og derfor oplistes ikke afværgeforanstaltninger. Der er dog i kommuneplanen udpeget 10 potentielle vindmølleområder, som ikke er sammenfaldende med særligt bevaringsværdige landskaber.

 

0-alternativ

0-alternativet betyder, at færre landskaber er beskyttet som særligt bevaringsværdige landskaber, at landskabsmæssige værdifulde kulturmiljøer er mindre beskyttet, og at der skal opstilles vindmøller flere steder.

 

 

Landbrug

 

Der er formuleret et nyt mål om udpegning af yderligere områder til placering af store husdyrbrug og en tilhørende strategi om, at der iværksættes en temaplan for den fremtidige landbrugsplanlægning. Arbejdet forventes implementeret i den næste kommuneplanrevision, og der gennemføres derfor ikke en miljøvurdering heraf på nuværende tidspunkt.

 

Det er endvidere formuleret et mål om, at Hjørring Kommune vil medvirke til at skabe og sikre fremtidig udviklingsmuligheder og investeringssikkerhed for landbrugserhvervet. Der gennemføres ikke en miljøvurdering af dette mål, da dette er afhængig af den konkrete implementering.

 

I retningslinje 11.1 udpeges 3 områder til placering af driftsbygninger og driftsanlæg for store husdyrbrug. Udpegningen er sammenfaldende med udpegning af potentielle områder til biogasanlæg.

 

Se udpegninger på kort: Store husdyrbrug.pdf (212.6 KB)

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Udpegning af områder til placering af store husdyrbrug er både negativt og positivt i forhold til den lokale biologiske mangfoldighed.

 

Flora og fauna i umiddelbar nærhed til områderne kan ikke undgå at blive belastet af ammoniak fra husdyrbrugene. Til gengæld vil en koncentration af husdyrbrug væk fra de bedste naturområder betyde en mindre belastning med næringsstoffer til disse områder, hvilket har en positiv effekt.

Udpegningen er sket under hensyntagen til naturfredninger og beskyttet natur.

 

Landskab

Udpegning af områder til placering af store husdyrbrug er både negativt og positivt i forhold til den visuelle oplevelse af landskabet.

 

Landskaberne i umiddelbar nærhed til områderne kan ikke undgå at blive belastet visuelt, da der er tale om store driftsbygninger og driftsanlæg. Til gengæld vil en koncentration af husdyrbrug betyde, at større landskabsområder friholdes, hvilket har en positiv effekt. Det bemærkes dog, at udpegningerne ikke forhindrer disse i at etablere sig andre steder.

 

Udpegningen er sket under hensyntagen til landskabsfredninger og særligt bevaringsværdige landskaber.

 

Kulturarv

Udpegning af områder til placering af store husdyrbrug påvirker generelt ikke kulturarvsinteresserne, idet udpegningen er sket under hensyntagen til værdifulde kulturmiljøer og beskyttelseszoner omkring aftalekirker. Det bemærkes dog, at den forhøjede koncentration af ammoniak i luften kan have skadelig virkning på kalkmalerier.

 

Vandressourcer

Udpegning af områder til placering af store husdyrbrug påvirker generelt ikke vandressourcerne, idet områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og kildepladszoner er friholdt. Det bemærkes dog, at størstedelen af det sydlige område ved Vrå ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser. Området er sammenfaldene med lokalplanlagt biogasområde.

 

Opførelse af større driftsbygninger og driftsanlæg medfører større afstrømning til vandløb. Det betyder, at der vil ske en hydraulisk belastning af de berørte vandløb.

 

Klima

Det har en positiv effekt, at de tre arealer er sammenfaldende med udpegning af potentielle områder til biogasanlæg, hvorved transportbehovet mindskes. Det bemærkes dog, at udpegningerne ikke forhindrer disse i at etablere sig andre steder.

 

Menneskers levevilkår

Placering af store husdyrbrug har negativ betydning for de mennesker, som bliver naboer hertil, eller som bor i umiddelbar nærhed, på grund af påvirkninger fra lugt, støj og trafik.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Der er i retningslinjen taget højde for, at der skal tages hensyn til natur- og landskabsfredninger, beskyttet natur og beskyttet landskab samt naboer.

 

Miljøpåvirkningerne er afhængige af den endelige implementering. I forbindelse med efterfølgende detailplanlægning og konkret sagsbehandling er der en række afværgeforanstaltninger, der bør iagttages, og som kan afbøde/afværge de miljømæssige konsekvenser:

 

 • Anbefalingerne i Hjørring Kommunes ”Visuel Arkitekturguide for det åbne land” for beliggenhed og udformning af bebyggelse i det åbne land skal indgå i dialogen med ansøgerne. 
 • Der bør etableres afskærmende beplantning og evt. foretages en landskabsmæssig bearbejdning af hensyn til det flade landskab.

 

0-alternativ

Da store husdyrbrug kan etableres andre steder i det åbne land, hvis de lovgivningsmæssige krav er opfyldt, er ændringerne reelt set at sammenligne med 0-alternativet.

 

 

Natur

 

Der lægges i strategien op til, at der skal udarbejdes en naturpolitik for Hjørring Kommune, som samler visioner, mål og strategier for naturen. Arbejdet forventes implementeret i den næste kommuneplanrevision, og der gennemføres derfor ikke en miljøvurdering heraf på nuværende tidspunkt.

 

I retningslinje 14.6 udpeges nye økologiske forbindelser, som skal sikre sammenhæng mellem de eksisterende økologiske forbindelser.

 

Se udpegninger på kort: Økologiske forbindelser.pdf (371.3 KB)

 

Miljøvurderingen vedrører miljøpåvirkningen i forbindelse med udpegning af nye økologiske forbindelser.

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

I Kommuneplanen 2013 er alle Natura 2000 områder og fredede områder kædet sammen i et naturnetværk bestående af særlig værdifuldt natur og økologiske forbindelser. I de særligt værdifulde naturområder skal kommunen arbejde for at sikre og forbedre naturen.

 

De økologiske forbindelser skal sikre sammenhæng mellem de eksisterende naturområder. Dette er positivt for biodiversiteten på grund af muligheden for dels at skabe nye og dels forbedre eksisterende levesteder og spredningskorridorer for et alsidigt dyre- og planteliv, samt flere og større sammenhængende naturområder.

 

Landskab

Udpegning af nye økologiske forbindelser kan være positivt for landskabsværdierne.

 

Kulturarv

De nye udpegninger har ingen betydning i forhold til kulturarv.

 

Vandressourcer

De nye udpegninger har ingen betydning i forhold til vandressourcer.

 

Klima

De nye udpegninger har ingen betydning i forhold til klima.

 

Menneskers levevilkår

Udpegning af nye økologiske forbindelser er positivt i forhold til menneskers levevilkår, idet den forbedrede biodiversitet med et alsidigt dyre- og planteliv kan medføre øgede rekreative oplevelser.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Der er ikke væsentlige negative konsekvenser og dermed ingen afbødningsforanstaltninger.

 

0-alternativ

0-alternativet betyder, at levesteder og spredningsmuligheder ikke forbedres, og at de rekreative muligheder ikke øges.

 

Trafik

 

 

Havne, lufthavne og jernbaner (Løkken Moleleje)

 

Retningslinje 4.10 fastsætter, at Løkken Læmole, fiskerihavnen og molelejet skal sikres mulighed for opretholdelse gennem en koordineret planlægning omfattende:

 • Renovering af Løkken Læmole.
 • Fastholdelse af havneaktiviteter og fiskerierhvervets faciliteter.
 • I tilknytning til fiskerierhvervets faciliteter skal der kunne opstilles/opføres mindre bygninger som service for strand- og badeliv og maritime sports- og fritidsaktiviteter. Herunder skal der sikres mulighed for at anlægge et befæstet areal til forbedring af handicappedes adgang til at kunne gå i vandet og komme ud på molen.

 

Der er i overensstemmelse hermed udarbejdet ny kommuneplanramme for havnen.

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Retningslinjen påvirker ikke den biologiske mangfoldighed.

 

Landskab

Retningslinjen kan påvirke landskabet både negativt og positivt, idet opstilling/opførelse af mindre bygninger vil ændre den visuelle opfattelse af landskabet. Renovering af de nuværende bygninger vil påvirke landskabsoplevelsen positivt. Renoveringen af Løkken Læmole vil ikke påvirke landskabet. I forbindelse med den endelige implementering skal det sikres, at den landskabelige påvirkning bliver mindst mulig.

 

Kulturarv

Retningslinjen vil have en positiv effekt på kulturarvsinteresserne, idet Løkken Moleleje i samspil med badehusene udtrykker lag på lag af historien med årtusinders landskabshistorie, århundreders fiskeri- og kystbyhistorie og årtiers turismehistorie.

 

Vandressourcer

Retningslinjen har ingen betydning i forhold til vandressourcer.

 

Klima

Retningslinjen har ingen betydning i forhold til klimaet.

 

Menneskers levevilkår

Retningslinjen vil have en positiv effekt på mennesker levevilkår, idet der skabes øgede rekreative muligheder for strand- og badeliv og maritime sports- og fritidsaktiviteter, herunder forbedring af handicappedes adgang til at kunne gå i vandet og komme ud på molen.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Miljøpåvirkningerne er afhængige af den endelige implementering, og det skal derfor sikres, at den landskabelige påvirkning bliver mindst mulig.

 

0-alternativ

0-alternativet betyder, at landskabet ikke påvirkes, at kulturarvsinteresserne ikke understøttes, og at de rekreative muligheder for strand- og badeliv og maritime sports- og fritidsaktiviteter ikke øges.

Tekniske anlæg

 

 

 

Vandværker

 

I retningslinje 5.2 udlægges der areal til udvidelse af Rubjerg Vandværk.

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Arealudlægget vil ikke påvirke den biologiske mangfoldighed.

 

Landskab

Arealudlægget vil ikke påvirke landskabet.

 

Kulturarv

Arealudlægget vil ikke påvirke kulturarvsinteresserne.

 

Vandressourcer

Arealudlægget er positivt i forhold til vandindvinding.

 

Klima

Arealudlægget vil ikke påvirke klimaet.

 

Menneskers levevilkår

Arealudlægget er positivt i forhold til menneskers levevilkår.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Der er ikke væsentlige negative konsekvenser og dermed ingen afbødningsforanstaltninger.

 

0-alternativ

0-alternativer betyder, at vandværket ikke udvides.

 

 

Rensningsanlæg

 

I retningslinje 5.27 udlægges der arealer til etablering af nye 10 regnvandsbassiner i Børglum, Lendum, Løkken, Sdr. Bindslev og Vrensted.

 

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Arealudlæggene kan være positive i forhold til den lokale biologiske mangfoldighed, idet etablering af regnvandsbassiner kan medføre nye levesteder for dyre- og planteliv.

 

Landskab

Arealudlæggene vil ikke påvirke landskabet.

 

Kulturarv

Arealudlæggene vil ikke påvirke kulturarvsinteresserne.

 

Vandressourcer

Arealudlæggene er positive i forhold til håndtering af overfladevand.

 

Klima

Arealudlæggene vil ikke påvirke klimaet.

 

Menneskers levevilkår

Arealudlæggene er positive i forhold til menneskers levevilkår, idet de skal sikre plads til at håndtere de klimabetingede øgede regnmængder. Hvis regnvandsbassinerne medfører øget biodiversitet med et alsidigt dyre- og planteliv, kan det medføre øgede rekreative oplevelser.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Der er ikke væsentlige negative konsekvenser og dermed ingen afbødningsforanstaltninger.

 

0-alternativ

0-alternativer betyder, at der ikke opstår nye levesteder for dyre- og planteliv, og at menneskers levevilkår ikke forbedres i form af sikring af plads til at håndtere de klimabetingede øgede regnmængder og øgede rekreative oplevelser.

KLIMA & MILJØ

 

 

  

 

Klima

 

Der er formuleret en ny retningslinje 5.28 om lokal afledning af regnvand (LAR). Retningslinjen fastsætter, at der i planlægning af nye byudviklingsområder skal redegøres for lokal afledning af regnvand.

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Retningslinjen kan være positiv i forhold til den lokale biologiske mangfoldighed, idet etablering af nye vandløb, søer, wadier og regnvandsbassiner samt en rekreativ anvendelse af regnvandet i forbindelse med nye byudviklingsområder kan medføre nye levesteder for dyre- og planteliv, hvis der er tale om områder, hvor der ikke er natur i forvejen.

 

Landskab

Retningslinjen er positivt i forhold til landskabet, idet landskabelig bearbejdning og etablering af vandløb, søer, wadier og regnvandsbassiner i forbindelse med nye byudviklingsområder vil forbedre den visuelle oplevelse af landskabet.

 

Kulturarv

Retningslinjen har ingen betydning i forhold til kulturarv.

 

Vandressourcer

Retningslinjen er positiv i forhold til overfladevand. Retningslinjen betyder, at der i forbindelse med udarbejdelse af byudviklingsplaner og lokalplaner for nye områder skal der tages stilling til håndtering af regn- og overfladevand, herunder reservation af arealer til nedsivning, forsinkelse eller andre LAR-løsninger.

 

Klima

Retningslinjen har ingen betydning i forhold til klimaet.

 

Menneskers levevilkår

Retningslinjen er positiv i forhold til menneskers levevilkår. Retningslinjen skal sikre plads til at håndtere de klimabetingede øgede regnmængder. Retningslinjen skal ligeledes rette opmærksomheden mod en rekreativ anvendelse af regn- og overfladevand. Hvis regnvandsløsningerne medfører øget biodiversitet med et alsidigt dyre- og planteliv, kan det medføre øgede rekreative oplevelser.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Der er ikke væsentlige negative konsekvenser og dermed ingen afbødningsforanstaltninger.

 

0-alternativ

0-alternativet betyder, at der ikke opstår nye levesteder for dyre- og planteliv, at den visuelle oplevelse af landskabet ikke forbedres, at menneskers levevilkår ikke forbedres i form af sikring af plads til at håndtere de klimabetingede øgede regnmængder og øgede rekreative oplevelser, samt at det ikke sikres, at der tages stilling til håndtering af regn- og overfladevand.

 

 

Solenergi

 

Der er indarbejdet bestemmelser om individuelle solenergianlæg i de generelle rammer, som indarbejdes i fremtidige lokalplaner. Det vil i forbindelse med den enkelte lokalplan blive vurderet, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af planen, og der gennemføres derfor ikke en miljøvurdering af denne ændring.

 

Der er formuleret ny retningslinje 5.1 om planlægning af kollektive solenergianlæg. Retningslinjen fastsætter, at der ved planlægning og etablering af kollektive solenergianlæg skal ske en vurdering i forhold til benyttelses- og beskyttelsesinteresser i området samt nabohensyn. Der skal udarbejdes detailplangrundlag for sådanne kollektive solenergianlæg, og i den forbindelse skal det vurderes, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af plangrundlaget, og der gennemføres derfor ikke en miljøvurdering af denne ændring.

 

 

Vindmøller

 

I retningslinje 5.12 udpeges 5 potentielle vindmølleområder til store møller med en totalhøjde på max. 150 m. Retningslinjen giver ligeledes mulighed for udpegning af yderligere vindmølleområder til store møller undervejs i perioden frem til næste kommuneplan. Byrådet har allerede nu peget på 2 områder, som skal undersøges nærmere.

 

Se vindmølleområder på kort: Vindmølleområder.pdf (6.2 MB)

 

Minimøller og mikromøller er tilføjet i den hidtidige retningslinje 5.16 om husstandsmøller i landzone, og retningslinjen er som følge heraf omdøbt til ”Mindre vindmøller i landzone”. Ændringen er foretaget for at gøre retningslinjen mere gennemskuelig for læseren. Ændringen har ingen reel betydning, da minimøller og mikromøller også var omfattet af retningslinjen tidligere, selvom de ikke konkret var nævnt, og der gennemføres derfor ikke en miljøvurdering af denne ændring.

 

Der er formuleret en ny retningslinje 5.17, som fastsætter, at hvor en konkret vurdering finder det uproblematisk, kan der tillades opstilling af mindre vindmøller med maksimal totalhøjde på 25 meter i erhvervsområder i byzone. Tilladelsen vil blive givet på baggrund af en konkret enkeltsagsbehandling, og der gennemføres derfor ikke en miljøvurdering af denne ændring.

 

Miljøvurderingen vedrører miljøpåvirkningen i forbindelse med udpegning af nye potentielle vindmølleområder.

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Opstilling af vindmøller kan påvirke den lokale biologiske mangfoldighed negativt, særligt i forhold til fuglelivet. Opstillingen berører kun meget begrænsede arealer, dog vil anlægsfasen berøre større arealer.

 

Arealreservationerne berører flere naturinteresser i form af § 3-områder, å-beskyttelseslinjer og økologiske forbindelser. I forbindelse med efterfølgende detailplanlægning og konkret sagsbehandling skal det sikres, at opstillingen af vindmøllerne ikke påvirker tilstanden af disse beskyttede naturarealer.

 

Landskab

Opstilling af vindmøller vil påvirke landskabet negativt. Områder med særligt bevaringsværdige landskaber er friholdt, men vindmøllerne højde og konstruktion gør, at de vil udgøre en markant påvirkning af landskabet. Ved etablering af vindmøller i det åbne land ændres områdets landskabelige karakter og oplevelsen af landskabets værdier.

 

Kulturarv

Opstilling af vindmøller i de nyudpegede områder vil ikke påvirke kulturarvsinteresserne. Ved udpegningen af vindmølleområderne er de særligt værdifulde kulturmiljøer og beskyttelseszoner omkring aftalekirker friholdt.

 

Vandressourcer

Retningslinjen har ingen betydning i forhold til vandressourcer.

 

Klima

Opstilling af vindmøller er positivt i forhold til klimaet, idet andelen af energiforbruget, der er baseret på vedvarende energi, udbygges.

 

Menneskers levevilkår

Opstilling af vindmøller er både negativt og positivt i forhold til menneskers levevilkår.

 

Vindmøller kan medføre skyggekast og støj, hvilket vurderes i en VVM-redegørelse i forbindelse med detailplanlægningen af det enkelte vindmølleområde.

 

Etableringen af vindmøller medvirker til at øge andelen af vedvarende energi, og dermed mindskes afbrændingen af fossile brændstoffer og dermed fortrænge forurenende emissioner.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Miljøpåvirkningerne er afhængige af den endelige implementering. I forbindelse med efterfølgende detailplanlægning og konkret sagsbehandling er der en række afværgeforanstaltninger, der bør iagttages, og som kan afbøde/afværge de miljømæssige konsekvenser:

 

 • Beskyttede naturområder (§ 3) skal friholdes for opstilling af vindmøller.
 • Å-beskyttelseslinjen skal som udgangspunkt friholdes for opstilling af vindmøller.
 • Økologiske forbindelser bør sikres med tiltag, der fastholder hensynet til en sammenhængende natur, og at eventuelle barrierer reduceres.
 • Ved planlægning for vindmølleparker skal der jf. VVM-reglerne laves visualiseringer i forbindelse med fastlæggelse af antallet af vindmøller i parken og den konkrete placering i landskabet.

 

0-alternativ

0-alternativet betyder, at den lokale biologiske mangfoldighed ikke påvirkes, at landskabet ikke påvirkes, at andelen af vedvarende energi ikke øges, og at menneskers levevilkår ikke påvirkes.

Ferie-fritid

Overnatningsanlæg og sommerhusområder

 

Der er tilføjet mål, strategi og retningslinje 9.11 om erstatningsgrunde for ”bort-eroderede” sommerhusgrunde. I eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen kan dele af de udlagte fællesarealer inddrages til nye sommerhusgrunde som erstatning for de sommerhusgrunde, der forsvinder som følge af kysterosionen. Det er en forudsætning, at planlægningen af nyudlægget sker i samråd med sommerhusområdets ejere.

 

Der skal i sådanne tilfælde udarbejdes en ny lokalplan for sommerhusområdet, og i den i forbindelse skal det vurderes, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen, og der gennemføres derfor ikke en miljøvurdering af denne ændring.

Kulturarv

  

 

 

Bevaringsværdige bygninger

 

Retningslinje 15.4 vedrørende sikring af bevaringsværdige bygninger er ændret, så den er i overensstemmelse med kommunens virkemidler. Udpegningsgrundlaget for de bevaringsværdige bygninger i kommunen er gjort mere ensartet.

 

I samarbejde med Vendsyssel Historiske Museum har Hjørring Kommune i sommeren 2012 gennemgået Kommuneplan 2009s udpegning af bevaringsværdige bygninger i den tidligere Sindal Kommune. Her var alle bygninger opført ført 1940 vurderet efter en skala 1-10. I kommuneplan 2009 var medtaget alle bygninger med en vurdering 1-5, som udgjorde 2.190 bygninger.

 

I kategorierne 1 til 3 er bygningerne gennemgået og besøgt enkeltvis. Kategorierne 4 og 5 er - uden udbytte - screenet med henblik på at lokalisere eventuelle sammenhængende kulturmiljøer. Som udgangspunkt blev der kun ændret på bygningens karakterer indenfor originalitet og tilstand, efterfulgt af en revurdering af bevaringsværdien. Efter opdateringen er antallet af bevaringsværdige bygninger indenfor kategorien 1-3 blevet reduceret fra 445 til 210 bygninger.

 

Se bevaringsværdige bygninger på kort.

 kort_bevaringsværdige_bygninger.pdf (494.6 KB)

 

 

Miljøvurdering

 

Biologisk mangfoldighed

Ændringen af retningslinjen og den reducerede udpegning har ingen betydning i forhold til den biologiske mangfoldighed.

 

Landskab

Ændringen af retningslinjen og den reducerede udpegning har ingen betydning i forhold til landskabet.

 

Kulturarv

Ændringen af retningslinjen og den reducerede udpegning har den betydning, at de bygninger, som er udgået af udpegningen, ikke er omfattet af en offentlighedsprocedure forud for påtænkt nedrivning.

 

Vandressourcer

Ændringen af retningslinjen og den reducerede udpegning har ingen betydning i forhold til vandressourcer.

 

Klima

Ændringen af retningslinjen og den reducerede udpegning har ingen betydning i forhold til klimaet.

 

Menneskers levevilkår

Ændringen af retningslinjen og den reducerede udpegning har ingen betydning i forhold til menneskers levevilkår.

 

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Der er ikke væsentlige negative konsekvenser og dermed ingen afbødningsforanstaltninger.

 

0-alternativ

0-alternativet betyder, at de 2.190 bygninger i gl. Sindal Kommune er omfattet af en offentlighedsprocedure forud for påtænkt nedrivning. Dette forlænger kommunens sagsbehandling vedrørende nedslidte bygninger i gl. Sindal Kommune, hvor kommunen på grund af bygningernes stand ville være positiv i forhold til nedrivningsansøgning.

 

 

Tilbage til forsiden


 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer