Ikke teknisk resume Kommuneplanens mål og indhold Metodebeskrivelse Miljøstatus, konsekvenser af Kommuneplan 2013 og 0-alternativet Miljøvurdering af ændringer Overvågning  

Miljøstatus er en beskrivelse af den eksisterende miljøtilstand i Hjørring Kommune, inden de planlagte ændringer i kommuneplanen gennemføres.

 

Miljøstatus indeholder såvel eksisterende miljøproblemer som eksisterende miljøkvaliteter. Miljøstatus anvendes som den referenceramme, Kommuneplanforslag 2013 vurderes i forhold til. Endelig danner miljøstatus baggrund for at beskrive 0-alternativet. 0-alternativet anses for at være udviklingen, hvis Kommuneplan 2013 ikke gennemføres. I 0-alternativet indgår en fremskrivning af status for de udvalgte miljøparametre.

 

Beskrivelsen af miljøstatus er opdelt i følgende seks emner:

 • Biologisk mangfoldighed
 • Landskab
 • Kulturarv
 • Vandressourcer
 • Klima
 • Menneskers levevilkår

Miljøstatus

Hjørring Kommune har udpegede områder, som i en international, europæisk eller dansk sammenhæng er vigtige af hensyn til biodiversiteten. Det drejer sig om seks Natura 2000 områder til lands og tre til vands: 

 • Uggerby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb
 • Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å
 • Rubjerg Knud og Lønstrup Klit
 • Tolne Bakker
 • Tislum Møllebæk
 • Jerup Hede, Råbjerg- og Tolshave Mose (kun lille del i Hjørring Kommune)
 • Lønstrup Rødgrund
 • Knudegrund
 • Skagens Gren og Skagerrak (mindre del i Hjørring Kommune) 

 

Se_natura_2000_områder_på_kort

 

Der må ikke gennemføres planer, projekter eller lignende, der kan skade de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte.

 

Udover de internationale naturbeskyttelsesområder rummer kommunen en lang række andre naturområder og -værdier, som er udpeget i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3, Museumsloven og Skovloven, eller som er fredet.

 

Et af de største problemer for naturen er belastningen med næringsstoffer og den følgende tilgroning samt manglende afgræsning eller høslet. Hjørring Kommune er forpligtiget til at pleje kommunale beskyttede naturarealer og alle fredede arealer.

 

Kommunen oplever problemer med invasive arter, der udkonkurrerer hjemmehørende arter. Det drejer sig om især om rynket rose, kæmpe bjørneklo og visse nåletræer. Med hensyn til Kæmpebjørneklo har kommunen foretaget en registrering af lokaliteter og lavet en indsatsplan.

 

Konsekvenser af Kommuneplan 2013

I Kommuneplanen 2013 er alle Natura 2000 områder og fredede områder kædet sammen i et naturnetværk bestående af særlig værdifuldt natur og økologiske forbindelser. I de særligt værdifulde naturområder skal kommunen arbejde for at sikre og forbedre naturen.

 

De økologiske forbindelser skal sikre sammenhæng mellem de eksisterende naturområder. Dette kan være positivt for den lokale biodiversitet på grund af muligheden for dels at skabe nye og dels forbedre eksisterende levesteder og spredningskorridorer for et alsidigt dyre- og planteliv, samt flere og større sammenhængende naturområder. Der er udpeget nye økologiske forbindelser med tilhørende kvalitetsmål for arter og naturtyper.

 

Der udpeges ca. 5.700 ha nye skovrejsningsområder, hvilket er positiv for biodiversiteten pga. muligheden for at skabe nye spredningskorridorer for dyr og planter, samt flere og større sammenhængende naturområder.  

 

Der lægges i strategien op til, at der skal udarbejdes en naturpolitik for Hjørring Kommune, som samler visioner, mål og strategier for naturen. 

 

Der udpeges tre områder til placering af driftsbygninger og driftsanlæg for store husdyrbrug, som ligger i en hvis afstand fra beskyttet natur. Udpegningen er sammenfaldende med udpegning af potentielle områder til biogasanlæg. Udpegning af områder til placering af store husdyrbrug er både negativt og positivt i forhold til den lokale biologiske mangfoldighed. Flora og fauna i umiddelbar nærhed til områderne kan ikke undgå at blive belastet af ammoniak fra husdyrbrugene. Til gengæld vil en koncentration af husdyrbrug væk fra de bedste naturområder betyde en mindre belastning med næringsstoffer til disse områder, hvilket har en positiv effekt.

Udpegningen er sket under hensyntagen til naturfredninger og beskyttet natur.

 

Der udlægges arealer til etablering af nye 10 regnvandsbassiner i Børglum, Lendum, Løkken, Sdr. Bindslev og Vrensted. Dette kan være positive i forhold til den lokale biologiske mangfoldighed, idet etablering af regnvandsbassiner kan medføre nye levesteder for dyre- og planteliv.

 

I planlægning af nye byudviklingsområder skal der redegøres for lokal afledning af regnvand. Dette kan være positiv i forhold til den lokale biologiske mangfoldighed, idet etablering af nye vandløb, søer, wadier og regnvandsbassiner samt en rekreativ anvendelse af regnvandet i forbindelse med nye byudviklingsområder kan medføre nye levesteder for dyre- og planteliv, hvis der er tale om områder, hvor der ikke er natur i forvejen.

 

Der udpeges 5 potentielle vindmølleområder. Opstilling af vindmøller kan påvirke den lokale biologiske mangfoldighed negativt, særligt i forhold til fuglelivet. Opstillingen berører kun meget begrænsede arealer, dog vil anlægsfasen berøre større arealer.

 

0-alternativet

Det er en overordnet vurdering, at den biologiske mangfoldighed i Danmark er under pres. Dette er en følge af bl.a. kvælstofnedfald fra luften på næringsfattige naturtyper og tilgroning af lysåbne naturområder. Denne negative udvikling forventes at fortsætte, selvom det nuværende naturgrundlag bevares.

 

0-alternativet for kommunen forventes at følge den nationale udvikling. Det vurderes, at naturplanerne og de kommunale naturhandleplaner vil udvikle 0-alternativet i en mere positiv retning og medvirke til at sikre og udvikle naturkvaliteten i kommunen gennem opfyldelse af kravet om ’gunstig bevaringsstatus’.

 

0-alternativet for udbredelsen af Kæmpebjørneklo er vurderet positiv, idet kommunen har en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo. For øvrige invasive arter må forventes en fortsat spredning i 0-alternativet.

Miljøstatus

Landskabet i Hjørring Kommune er et kulturlandskab og består af skov- og bakkelandskabet, landbrugslandet, strandvoldslandskaberne og kystlandet. Kommunen rummer sammenhængende landskaber som f.eks. Skallerup Klit, Jyske Ås landskabet og de vendsysselske å-dale samt de identitetsskabende landskaber med områder som rummer udsigtspunkter, naturperler og historiske steder, f.eks. Tversted Plantage, Rubjerg Knude, Børglum Kloster og Sct. Knuds Kilde.

 

Konsekvenser af Kommuneplan 2013

Der udpeges nye landskabsområder, som er særligt bevaringsværdige. Udpegning af nye særligt bevaringsværdige landskaber er positiv for landskabsværdierne.

 

Der udpeges ca. 5.700 ha nye skovrejsningsområder. Udpegning af nye skovrejsningsområder vil ved etablering af skovområder i landbrugslandet ændres områdets landskabelige karakter og den visuelle oplevelse af landskabets værdier.

 

Der udpeges ligeledes ca. 215 ha nye områder, hvor skovrejsning er uønsket.  Dette er bl.a. begrundet i ønsket om at friholde landskabelige sammenhænge og geologiske spor for tilplantning. Hensynet til en landskabelig indpasning er hermed foretaget af kommunen.

 

Der udpeges tre områder til placering af driftsbygninger og driftsanlæg for store husdyrbrug. Dette er både negativt og positivt i forhold til den visuelle oplevelse af landskabet. Landskaberne i umiddelbar nærhed til områderne kan ikke undgå at blive belastet visuelt, da der er tale om store driftsbygninger og driftsanlæg. Til gengæld vil en koncentration af husdyrbrug betyde, at større landskabsområder friholdes, hvilket har en positiv effekt. Det bemærkes dog, at udpegningerne ikke forhindrer disse i at etablere sig andre steder.

 

Løkken Læmole, fiskerihavnen og molelejet skal sikres mulighed for opretholdelse gennem en koordineret planlægning omfattende renovering af Løkken Læmole, fastholdelse af havneaktiviteter og fiskerierhvervets faciliteter samt opstilling/opførelse af mindre bygninger som service for strand- og badeliv og maritime sports- og fritidsaktiviteter. Dette kan påvirke landskabet både negativt og positivt, idet opstilling/opførelse af mindre bygninger vil ændre den visuelle opfattelse af landskabet. Renovering af de nuværende bygninger vil påvirke landskabsoplevelsen positivt. Renoveringen af Løkken Læmole vil ikke påvirke landskabet. I forbindelse med den endelige implementering skal det sikres, at den landskabelige påvirkning bliver mindst mulig.

 

I planlægning af nye byudviklingsområder skal der redegøres for lokal afledning af regnvand. Dette er positivt i forhold til landskabet, idet landskabelig bearbejdning og etablering af vandløb, søer, wadier og regnvandsbassiner i forbindelse med nye byudviklingsområder vil forbedre den visuelle oplevelse af landskabet.

 

Der udpeges 5 potentielle vindmølleområder. Opstilling af vindmøller vil påvirke landskabet negativt. Områder med særligt bevaringsværdige landskaber er friholdt, men vindmøllerne højde og konstruktion gør, at de vil udgøre en markant påvirkning af landskabet. Ved etablering af vindmøller i det åbne land ændres områdets landskabelige karakter og oplevelsen af landskabets værdier.

 

0-alternativet

0-alternativet for landskabet i kommunen er afhængig af kulturpåvirkning gennem menneskeskabte aktiviteter og naturpåvirkning. De menneskeskabte påvirkninger knytter sig til vores brug af landskabet, kysten og byerne, vores lovgivning m.v., mens naturpåvirkninger bl.a. omfatter klimaændringer.

 

0-alternativet i forhold til kulturpåvirkning forventes at være potentielt negativt, idet udviklingen med større landbrugsbygninger, master, vindmøller m.v. forventes at fortsætte. Kulturpåvirkningen kan dog gennem arealplanlægning udvikles i en mere positiv retning.

 

0-alternativet i forhold til naturpåvirkning vil være negativ, idet klimatiske ændringer og vandstandsstigning vil medføre øget kysterosion.

Miljøstatus

Hjørring Kommune rummer væsentlige kulturarvsværdier knyttet til såvel byer som det åbne land. Det drejer sig om værdifulde kulturmiljøer (se kort), fredede og bevaringsværdige bygninger, kirkeomgivelser, fortidsminder samt jord- og stendiger.

 se_værdifulde_kulturmiljøer_på_kort.pdf (85 KB)

 

Hjørring udgør med sin middelalderlige bykerne en væsentlig kulturarvsmæssig værdi, og byen rummer mange bygninger fra perioden 1820-1970. Nørregade med de gamle huse og købmandsgårde er den centrale del af byens gamle kvarter.

 

Hirtshals var oprindeligt et fiskerleje, som opstod i 1800-årene. Byen har kulturarvsværdier i form af fyret, havnen, Nordsøen Ocenariet, byplanlægningen og fiskerbykarakteren.

 

Vrå er en stationsby med oprindelig arkitektur og byggestil. Byen er præget af spændingen mellem det kulturelle og religiøse – mellem højskolen (grundtvigianisme) og missionshuset (indre mission).

 

Sindal rummer kulturværdier i form af stationsområdets bygninger, pakhus og købmandsgårde.

 

Tårs rummer værdier knyttet til stationsbyen og den store højtbeliggende kirke. I den ældste del af Tårs by ses mange huse fra perioden efter 1870 med et bevaret arkitektonisk udtryk og tilpasset den oprindelige funktionalitet, heriblandt Tårs Station og Tårs Mejeri.

 

Løkken har udviklet sig fra skudehandelsby til turistby og rummer bl.a. de karakteristiske gule og hvide øst-vest-liggende huse med rødt tegltag.

 

Kommunens mange lokalbyer og landsbyer har kulturhistoriske værdier med bl.a.:

 • Gl. Vennebjerg med kirken, som har en markant beliggenhed i landskabet.
 • Kystbyen Lønstrup med højtbeliggende sommervillaer samt de mange gallerier og kunsthåndværkerbutikker – byen ligger i et dramatisk klintlandskab.
 • Kystbyen Tversted bag klitter med jazzfestivalen.
 • Bindslev ved Uggerby Å med det gamle elværk.
 • Poulstrup med ”Bedre Byggeskik”-huse. 

Kommunen rummer Børglum Kloster og Vrejlev Kloster og flere hovedgårde med store oplevelsesmæssige værdier, bl.a. Odden Hovedgård med Willumsen Samlingen.

 

Konsekvenser af Kommuneplan 2013

Udpegningen af bevaringsværdige bygninger i kommunen er gjort mere ensartet. Dette har den betydning, at de bygninger, som er udgået af udpegningen, ikke er omfattet af en offentlighedsprocedure forud for påtænkt nedrivning.

 

Der udpeges nye landskabsområder, som er særligt bevaringsværdige. Dette er positiv for kulturarvsinteresserne, idet landskabsudpegningerne bl.a. har sammenhæng med de udpegede særligt værdifulde kulturmiljøer – f.eks. Børglum Kloster. Disse landskaber skal så vidt muligt friholdes for byggeri og/eller anvendelse, der kan skæmme landskabet, og dette vil helt naturligt have en positiv effekt i forhold til kulturarvsinteresser.

 

Løkken Læmole, fiskerihavnen og molelejet skal sikres mulighed for opretholdelse gennem en koordineret planlægning omfattende renovering af Løkken Læmole, fastholdelse af havneaktiviteter og fiskerierhvervets faciliteter samt opstilling/opførelse af mindre bygninger som service for strand- og badeliv og maritime sports- og fritidsaktiviteter. Dette vil have en positiv effekt på kulturarvsinteresserne, idet Løkken Moleleje i samspil med badehusene udtrykker lag på lag af historien med årtusinders landskabshistorie, århundreders fiskeri- og kystbyhistorie og årtiers turismehistorie.

 

0-alternativet

0-alternativet for kommunens kulturarv er afhængig af påvirkning gennem menneskeskabte aktiviteter og naturpåvirkning. De menneskeskabte påvirkninger knytter sig til vores brug af landskabet, kysten og byerne, vores lovgivning m.v., mens naturpåvirkninger bl.a. omfatter klimaændringer.

 

0-alternativet i forhold til menneskeskabte aktiviteter forventes at være potentielt negativt, idet landbrugets strukturudvikling betyder en udvikling med færre og større bedrifter. Dette medfører dels større markfelter med risiko for påvirkning af fortidsminder og landskaber og dels større bygnings- og driftsanlæg med visuel landskabelig påvirkning. Påvirkningen kan dog mindskes gennem arealplanlægning og brug af dialogværktøjet ”Visuel arkitekturguide for det åbne land”.

 

0-alternativet i forhold til naturpåvirkning vil være negativ, idet klimatiske ændringer og vandstandsstigning vil medføre øget kysterosion med konsekvenser for kystlandskabet og kystbebyggelserne.

 

Miljøstatus

Grundvandet i kommunen er dårligt beskyttet fra naturens side. Pesticider og andre miljøfremmede stoffer og næringsstoffer kan trænge ned og forurene grundvandet. Når vandværkerne skal beskytte grundvandet, består opgaven derfor i at forhindre, at uønskede stoffer anvendes i områder, hvor der dannes grundvand.

 

Hjørring Kommune har 5 områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og 41 indvindingsoplande (IO) til almene vandværker. Kommunen skal udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for alle OSD og IO. Der er allerede udarbejdet 3 indsatsplaner:

 • OSD nr. 1479, indsatsplan vedtaget oktober 2005. Indsatsplanen omfatter OSD og 5 vandværker: Mygdal, Sindal, Skibsby og Hirtshals Vandværk Vest og Øst.
 • OSD nr. 1474, indsatsplan vedtaget december 2006. Indsatsplanen omfatter OSD og 4 vandværker: Tolne Vandværk (Frederikshavn Forsyning), Vogn, Mosbjerg og I/S Tolne Vandværk.
 • Område 1470 (IO) ved Lønstrup, indsatsplan vedtaget februar 2011. Indsatsplanen omfatter 3 vandværker: Skallerup (Hjørring Vandselskab), Sønderlev og Lønstrup. 

For de resterende OSD og IO forventes den statslige kortlægning færdiggjort i løbet 2013.

 

Udover den ringe geologiske beskyttelse af grundvandet ligger grundvandsmagasinerne ikke særlig dybt. Således er det kun 5 indvindingsoplande, der ikke er nitratfølsomme, og alle OSD og de resterende indvindingsoplande er helt eller delvist nitratfølsomme. Der er desuden fundet pesticider i en række boringer, og på Bagterp Vandværk er der etableret et midlertidig kulfilter til fjernelse af pesticidet BAM (2.6 dichlorbenzamid) på grund af overskridelse af grænseværdien.

 

I indsatsplanerne for de to OSD’ere er der ligeledes vurderet en mindre overudnyttelse af vandmagasinerne. Der er således også udfordringer med hensyn til indvindingsstrategi, hvor indvindingen skal spredes på mange kildepladser for ikke at overudnytte vandressourcen.

 

Konsekvenser af Kommuneplan 2013

Der udlægges areal til udvidelse af Rubjerg Vandværk, hvilket er positivt i forhold til vandindvinding.

 

Der udlægges arealer til etablering af nye 10 regnvandsbassiner i Børglum, Lendum, Løkken, Sdr. Bindslev og Vrensted. Dette er positivt i forhold til håndtering af overfladevand.

 

I planlægning af nye byudviklingsområder skal der redegøres for lokal afledning af regnvand. Dette er positivt i forhold til håndtering af overfladevand. Retningslinjen betyder, at der i forbindelse med udarbejdelse af byudviklingsplaner og lokalplaner for nye områder skal der tages stilling til håndtering af regn- og overfladevand, herunder reservation af arealer til nedsivning, forsinkelse eller andre LAR-løsninger.

 

Der udpeges ca. 5.700 ha nye skovrejsningsområder. Udpegning af nye skovrejsningsområder er positivt for kvaliteten af grundvand og vandløb og søer. Arealudpegningerne giver mulighed for beskyttelse af grundvand og mindsker risikoen for udvaskning af næringsstoffer til grundvand, vandløb og søer. Formålet med det øgede skovrejsningsareal er primært grundvandsbeskyttelse. Den ændrede anvendelse fra landbrug til skov mindsker risikoen for nedsivning af pesticider, nitrat mv. i områderne.

 

I henhold til de statslige vandplaner kan der kun undtagelsesvis udlægges nye arealer til byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller indvindingsområder. Der udlægges et mindre erhvervsareal i Harken, hvor der er konflikt med grundvandsinteresserne:

 • Et erhvervsareal ved Aalborg i Harken ligger indenfor indvindingsoplandet til Harken Vandværk og i et område med særlige drikkevandsinteresser. Arealet udlægges i forbindelse med eksisterende erhverv ved Aalborgvej, som har behov for udvidelse. Der føres regelmæssige tilsyn med erhverv, og der kan desuden stilles miljømæssige vilkår i forbindelse med byggetilladelsen. 

0-alternativet

Grundvandet i kommunen er som nævnt dårligt beskyttet fra naturens side. For at sikre tilstrækkelige mængder rent grundvand til den fremtidige forsyning skal IO og OSD beskyttes.

 

Hvis der i et område ikke findes beskyttede grundvandsmagasiner, kan der enten indgås frivillige dyrkningsaftaler eller opkøbes jord i indvindingsoplandet til sikring af fremtidens forsyning. Kommunen arbejder for at beskytte grundvandet i OSD og sårbare IO jf. indsatsplanerne.

 

For grundvandskvaliteten vurderes 0-alternativet at følge den generelle nationale udvikling, hvor håndhævelse af grænseværdier til drikkevandskvaliteten betyder lukning af boringer.

 

Udviklingen af 0-alternativet vurderes at være meget afhængig af implementeringen af indsatsplanerne. Gennemføres tiltagene forventes en positiv udvikling for 0-alternativet.

 

Miljøstatus

Hjørring Kommune har en udfordring i forhold til klimaændringerne. Udfordringen består dels i at reducere udledningen af drivhusgasser og dels i en tilpasning til nuværende og fremtidige klimaændringer.

 

DMI forudsiger i ”Fremtidens Klima” (2008) følgende ændringer i Danmark:

 • Temperaturstigning
 • Stigning i vinternedbør og formentlig et fald i sommernedbør
 • Flere episoder med meget kraftig nedbør, især om efteråret
 • Længere perioder uden nedbør i vækstsæsonen
 • Vandstandsstigning ved Vestkysten
 • Stigning i stormaktivitet
 • Øget fordampning og aftagende jordfugtighed 

De faktiske klimaændringer og konsekvenserne for kommunen er vanskelige at forudsige, men det bemærkes, at Kystdirektoratet ikke har udpeget kyststrækninger i kommunen som risikoområder jf. EU's oversvømmelsesdirektiv. 0-alternativet for klimaændringer er derfor behæftet med usikkerhed og giver alene indikationer for påvirkninger.

 

En række af samfundets aktiviteter har eller har haft indvirkninger på miljøet i form af støj og forurening af luft, jord og vand. Der er således både et behov for en egentlig oprydningsindsats og et behov for en forebyggende indsats for at sikre sundheden og miljøet i øvrigt.

 

Kommunen vedtog i december 2010 en klima- og bæredygtighedsstrategi, som er kommunens Agenda 21-strategi og dermed kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Handlingsplanen for klimastrategien indeholder mere end 40 handlinger, der skal være med til at gøre kommunen mere bæredygtig.

 

Kommunen er som opfølgning på klimastrategien ved at udarbejde energiplanen ”Bæredygtig energi med grøn vækst”. Strategisk prioriteres arbejdet med de forskellige områder således: 

 1. Energibesparelser
 2. Fjernvarme
 3. Vindmøller
 4. Solceller
 5. Biogas 

Konsekvenser af Kommuneplan 2013

Der udpeges ca. 5.700 ha nye skovrejsningsområder. Dette er positivt i forhold til klimatiske faktorer. Arealudpegningerne giver mulighed for reduktion af CO2 til atmosfæren, idet træer absorberer og lagrer CO2. En ændret anvendelse fra landbrug til skov vurderes at give en væsentligt øget relativ optagelse af CO2 pr. ha.

 

Der udpeges 5 potentielle vindmølleområder. Opstilling af vindmøller er positivt i forhold til klimaet, idet andelen af energiforbruget, der er baseret på vedvarende energi, udbygges.

 

Der udpeges nye landskabsområder, som er særligt bevaringsværdige. Dette er negativt i forhold til klimainteresserne, idet udpegningen hindrer opstilling af vindmøller.

 

Der udpeges tre områder til placering af driftsbygninger og driftsanlæg for store husdyrbrug. Det har en positiv effekt i forhold til klimaet, at de tre arealer er sammenfaldende med udpegning af potentielle områder til biogasanlæg, hvorved transportbehovet mindskes. Det bemærkes dog, at udpegningerne ikke forhindrer disse i at etablere sig andre steder.

 

0-alternativet

Kommuneplanforslaget indeholder ikke bestemmelser om reduktion af udledningen af drivhusgasser, og der er derfor ikke forskel på planforslaget og 0-alternativ. Udledningen af drivhusgasser i kommunen vurderes at have en faldende tendens, selvom biltrafikken er stigende, fordi produktionen af energi og forbrændingen i motorer på sigt forventes at blive mere miljøvenlig og med mindre CO2-udledning.

 

Med hensyn til klimaændringerne forventes 0-alternativet for kommunen at følge den nationale udvikling som beskrevet i DMI’s forudsigelser. 0-alternativet forventes desuden at indebære en fortsat stigning i vandstanden, der kan medvirke til oversvømmelse af lavtliggende arealer.

 

0-alternativet for klimaændringer fremgår af nedenstående tabel og er baseret på ”Regeringens strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark” og Miljøministeriets ”Klimaændringer” med fokus på vurdering af betydning for vandmiljøet.

 

Påvirket interesse

Konsekvens

Kystforvaltning, diger, havne og kystnær bebyggelse

Øget risiko for oversvømmelse.

Øget risiko for erosion.

Byggeri og anlæg

 

Sikkerhedsrisiko for især ældre bygninger pga. kraftigere storme.

Øget risiko for vandindtrængning.

Veje og jernbaner

 

Ophobning af vand i og langs veje med risiko for reduceret bæreevne og sikkerhed pga. bl.a. grundvandsstigning og stormfald.

Risiko for skred.

Kloakker

Øget risiko for oversvømmelse af terræn og kældre.

Vand

 

Øget risiko for iltsvind pga. udvaskning af næringsstoffer fra landbrugsarealer ved øget nedbør om vinteren.

Forringet vandkvalitet pga. regnbetingede udledning fra renseanlæg og overløb fra kloakker.

Vandforsyning

Ændring i grundvandsdannelsen.

Energiforsyning

 

Reduceret opvarmningsbehov om vinteren.

Øget kølebehov om sommeren.

Landbrug

 

Større produktionsmulighed pga. temperaturstigning og stigning i CO2-indhold

Ændret/stigende behov for plantebeskyttelse.

Øget behov for gødskning med risiko for øget udledning af næringsstoffer.

Vanskeliggørelse af dyrkning i visse områder pga. oversvømmelse og højt grundvandsspejl.

Øget behov for kunstvanding af sandjorde.

Skovbrug

 

Ustabil skov og skovdød med produktionstab og tab af naturmæssige og rekreative værdier.

Fiskeri

Risiko for truede arter og bestande.

Natur

 

Øget biologisk produktion pga. temperaturstigning og længere vækstsæson.

Øget tilgroning og øget iltsvind.

Øget erosion og oversvømmelse af lavvandede kyster, strandenge og ådale.

Arealanvendelse

 

Øget vanskelighed ved afvanding af lavtliggende områder, herunder indenfor kystnærhedszonen.

Jordskred med betydning for infrastruktur.

Øget risiko for oversvømmelse i lavtliggende områder med betydning for byggeri og anlæg.

Sundhed

 

Flere hedebølger med risiko for især syge, børn og ældre.

Ændret pollenproduktion med øget risiko for allergi.

Vækst i toksiske alger og visse havbakterier med risiko for badevandskvaliteten.

Flere fugtskader og vækst i skimmelsvampe i bygninger.

Redningsberedskab

 

Behov for flere og mere ressourcekrævende indsatser og assistancer fra beredskabet.

Miljøstatus

En række forhold har betydning for menneskers levevilkår. Det drejer sig bl.a. om bosætnings- og beskæftigelsesmuligheder, uddannelse og offentlig service, støj og forurening samt sundhed.

 

Det er nødvendigt med et bredt udbud af bosætningsmuligheder. Mulighederne skal opfylde de behov, der efterspørges af forskellige befolkningsgrupper, dvs. geografisk, aldersmæssigt og indkomstmæssigt mv. Der udlægges nye arealer til boliger i Hjørring, Vrå, Tårs, Løkken og Astrup.

 

Det er vigtigt, at der er et bredt og tilstrækkeligt udbud af arbejdspladser i kommunen eller indenfor en rimelig pendlingsafstand. Beskæftigelsesmulighederne skal have en hensigtsmæssig geografisk fordeling og svare til befolkningens uddannelsesniveau.

 

For at påvirke befolkningsudviklingen positivt og for at sikre den nødvendige arbejdskraft til erhvervslivet er det vigtigt, at der er uddannelsesmuligheder i kommunen. Uddannelsesstederne giver i sig selv jobs til højtuddannede og kan medvirke til, at flere unge vil vælge at bo i Hjørring. Dertil kommer, at styrkede uddannelsesmiljøer både for unge og som efteruddannelse giver næring til udvikling i vores virksomheder.

 

I forhold til menneskers levevilkår er offentlig service en væsentlig parameter. De helt store kommunale serviceområder er børnepasning, folkeskoler, ældreomsorg samt tilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

 

En væsentlig parameter for menneskers levevilkår er påvirkning fra støj og forurening. Støj fra trafik, motor- og skydebaner samt virksomhedsstøj kan give alvorlige gener i form af hovedpine, forøget blodtryk, forøget risiko for hjerte-karsygdomme, stress, søvnproblemer og indlæringsproblemer for børn. De sundhedsskader, der kan opstå som følge af støjpåvirkning, har sundhedsomkostninger. Hertil kommer sundhedspåvirkning fra luftforurening i forbindelse med emissioner fra trafik, industri og landbrug. Drikkevandskvaliteten er ligeledes af afgørende betydning for menneskers levevilkår.

 

Stress og mobning indvirker såvel fysisk som psykisk på menneskers sundhed, og en stor del af befolkningen oplever stress eller mobning i kortere eller længere perioder af deres liv. Kommuneplanens planlægning af trafikstier, cykel- og vandreruter samt ferie-fritidsfaciliteter giver mulighed for motion, rekreation og oplevelser, og det indvirker dermed positivt i forhold til forebyggelse af stress.

 

Konsekvenser af Kommuneplan 2013

Der udlægges nye arealer til boliger i Hjørring, Tårs og Løkken. Det er både positivt og negativt i forhold til menneskers levevilkår. Udbygningen med flere boliger vil alt andet lige øge trafikken og trafikstøjen i lokalområderne, hvilket er negativt i forhold til levevilkårene for de mennesker, som bor i nærområdet.

 

Der er mulighed for nærrekreative oplevelser i forbindelse med de tre arealudlæg. Der er ligeledes nærhed til skole og offentlig service, hvilket er positivt i forhold til menneskers levevilkår. Det er positivt i forhold til menneskers levevilkår i form af muligheder for nærrekreative oplevelser, nærhed til skole og offentlig service samt øgede bosætningsmuligheder.

 

Der udlægges nye arealer til erhverv i Hjørring og Harken. Det er både positivt og negativt i forhold til menneskers levevilkår. Udbygningen af erhvervsområdet vil alt andet lige øge trafikken og trafikstøjen i lokalområdet. Hvis den planlagte erhvervstilvækst realiseres, vil det øge antallet af arbejdspladser i kommunen.

 

Der udpeges ca. 5.700 ha nye skovrejsningsområder. Udpegning af nye skovrejsningsområder er positivt for menneskers levevilkår, pga. de rekreative muligheder. En ændret anvendelse fra landbrug til skov giver en øget adgang til naturområder. Især etablering af bynær skov medvirker til at forbedre de rekreative muligheder.

 

Der udpeges nye landskabsområder, som er særligt bevaringsværdige. Dette er positivt for menneskers levevilkår på grund af de rekreative muligheder.

 

I strategien lægges der op til, at der skal udarbejdes en naturpolitik for Hjørring Kommune, som samler visioner, mål og strategier for naturen. Der udpeges desuden nye økologiske forbindelser, som skal sikre sammenhæng mellem de eksisterende økologiske forbindelser. Dette er positivt i forhold til menneskers levevilkår, idet den forbedrede biodiversitet med et alsidigt dyre- og planteliv kan medføre øgede rekreative oplevelser.

 

Løkken Læmole, fiskerihavnen og molelejet skal sikres mulighed for opretholdelse gennem en koordineret planlægning omfattende renovering af Løkken Læmole, fastholdelse af havneaktiviteter og fiskerierhvervets faciliteter samt opstilling/opførelse af mindre bygninger som service for strand- og badeliv og maritime sports- og fritidsaktiviteter. Dette vil have en positiv effekt på mennesker levevilkår, idet der skabes øgede rekreative muligheder for strand- og badeliv og maritime sports- og fritidsaktiviteter, herunder forbedring af handicappedes adgang til at kunne gå i vandet og komme ud på molen.

 

Der udlægges areal til udvidelse af Rubjerg Vandværk, hvilket er positivt i forhold til menneskers levevilkår.

 

Der udlægges arealer til etablering af nye 10 regnvandsbassiner i Børglum, Lendum, Løkken, Sdr. Bindslev og Vrensted. Dette er positivt i forhold til menneskers levevilkår, idet de skal sikre plads til at håndtere de klimabetingede øgede regnmængder. Hvis regnvandsbassinerne medfører øget biodiversitet med et alsidigt dyre- og planteliv, kan det medføre øgede rekreative oplevelser.

 

I planlægning af nye byudviklingsområder skal der redegøres for lokal afledning af regnvand. Dette er positivt i forhold til menneskers levevilkår. Retningslinjen skal sikre plads til at håndtere de klimabetingede øgede regnmængder. Retningslinjen skal ligeledes rette opmærksomheden mod en rekreativ anvendelse af regn- og overfladevand. Hvis regnvandsbassinerne medfører øget biodiversitet med et alsidigt dyre- og planteliv, kan det medføre øgede rekreative oplevelser.

 

Der udpeges 5 potentielle vindmølleområder. Opstilling af vindmøller er både negativt og positivt i forhold til menneskers levevilkår. Vindmøller kan medføre skyggekast og støj, hvilket vurderes i en VVM-redegørelse i forbindelse med detailplanlægningen af det enkelte vindmølleområde. Etableringen af vindmøller medvirker til at øge andelen af vedvarende energi, og dermed mindskes afbrændingen af fossile brændstoffer og dermed fortrænge forurenende emissioner

 

0-alternativet

Som beskrevet har en række forhold betydning for menneskers levevilkår. Det drejer sig bl.a. om bosætnings- og beskæftigelsesmuligheder, uddannelse og offentlig service, støj og forurening samt sundhed.

 

Bosætning

Det er mulighed for bosætning, idet der er boligforeningstilbud i kommunens største byer, og der er ledige boliggrunde i alle byer i bymønstret.

 

Beskæftigelse

Det er mulighed for at skabe nye arbejdspladser, idet der er ledige erhvervsarealer i kommunens største byer. 0-alternativet for kommunen forventes at følge den nationale udvikling med hensyn arbejdsløshed.

 

Uddannelse

Der er i kommunen folkeskoler, ungdomsuddannelser, korte og mellemlange videregående uddannelser samt efteruddannelsesmuligheder. Det bemærkes, at der i Aalborg, som ligger indenfor pendlingsafstand, er mange uddannelsestilbud, herunder højere videregående uddannelser.

 

Offentlig service

Der er i kommunen børnepasning, bo- og behandlingstilbud, hjemme- og sygepleje samt ældrepleje.

 

Støj og forurening

Miljølovgivningen regulerer dette område, og 0-alternativet for kommunen forventes derfor at følge den nationale udvikling.

 

Sundhed

0-alternativet for kommunen forventes at følge den nationale udvikling med hensyn til folkesundheden, hvor der forventes en stigning i relation til hjerte-kar sygdomme, åndedrætsproblemer, diabetes samt astma og allergi.

 

0-alternativet viser såvel positive som mere negative tendenser. Med gennemførelse af sundhedsfremmende tiltag forventes en positiv udvikling med mere fokus på f.eks. mere motion. Til gengæld betyder udviklingen i den gennemsnitlige levealder, der generelt er stigende, at der vil komme et øget pres på sundhedsvæsenet.

 

 

Tilbage til forsiden


 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer