Ikke teknisk resume Kommuneplanens mål og indhold Metodebeskrivelse Miljøstatus, konsekvenser af Kommuneplan 2013 og 0-alternativet Miljøvurdering af ændringer Overvågning  

Dette ikke-tekniske resumé opsummerer den samlede miljørapport for miljøvurderingen af Hjørring Kommuneplan 2013.

 

Miljørapporten er udarbejdet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Forslag til Hjørring Kommuneplan 2013 med dens nye og ændrede arealudlæg samt nye og ændrede retningslinjer vurderes at have væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor miljøvurderingen er foretaget.

 

Afgrænsningen for miljøvurderingen er dels sket i en intern proces i kommunen og dels gennem høring af berørte myndigheder. Der er også taget kontakt til forskellige organisationer, som hver især kan bidrage til at kvalificere miljøvurderingen.

 

Kontaktperson:

Anne Møller Jørgensen, Team Plan, telefon 72 33 67 95.

 

 

Kommuneplan 2013 erstatter Kommuneplan 2009. De overordnede mål for Kommuneplan 2013 tager afsæt i de udpegede indsatsområder i Udviklingsplanen 2011:

 

 • Satse fokuseret på unge og uddannelse
 • Bygge på egne styrker i erhvervsudviklingen
 • Skabe attraktive og differentierede by- og boligmiljøer

 

Kommuneplan 2013 tager også afsæt i indsatsområder udpeget i Klima- og bæredygtighedsstrategi 2010:

 

 • Forsynings-, affalds- og transportplaner
 • Energibesparende tiltag, herunder Klimakommune- og Kurveknækkeraftalen
 • Bæredygtigt forbrug
 • Dialog med virksomheder, borgere og landbrug
 • Kortlægning af landbrugsaftryk
 • Klimatilpasning

Kommuneplanen fastsætter gennem retningslinjer en række nye arealudlæg til byudvikling og nyudpegninger af særligt værdifuldt landskab, skovrejsningsområder, økologiske forbindelser og områder til placering af store husdyrbrug.

 

Kommuneplanen omhandler syv temaer, hvor der til hvert tema hører en række emner.

 

 

Miljøvurderingen af Kommuneplan 2013 er foretaget på baggrund af følgende 6 vurderings-parametrene:

 

 • Biologisk mangfoldighed
 • Landskab
 • Kulturarv
 • Vandressourcer
 • Klima
 • Menneskers levevilkår

 

I miljøvurderingen beskrives de afbødende tiltag, der bør overvejes i forbindelse med detailplanlægningen. Inden for hvert emne beskrives 0-alternativet, som er den forventede udvikling, hvis Kommune 2013 ikke gennemføres.

 

Konklusionen på miljøvurderingen af den enkelte ændring i kommuneplanen opsummeres i et skema for hver af de 6 vurderings-parametre. Der anvendes følgende 4 vurderinger af miljøkonsekvenserne, som markeres med hver sin farve:

 

 

Det samlede skema for ændringerne i alle syv temaer kan se i afsnittet ”Miljøvurdering af ændringer”.

 

Scoping

Før udarbejdelsen af miljørapporten har kommunen gennemført en såkaldt scoping af de temaer og emner, hvor der forventes planændringer og -tiltag, som sandsynligvis vil få væsentlige indvirkninger på miljøet.

 

Afgrænsningen for miljøvurderingen er dels sket i en intern proces i kommunen og dels gennem høring af berørte myndigheder. Der er også taget kontakt til forskellige organisationer, som hver især kan bidrage til at kvalificere miljøvurderingen.

 

Hjørring Kommune modtog høringssvar fra Naturstyrelsen, Vejdirektoratet, Hjørring Vandselskab, LandboNord og Friluftsrådet.

Miljøstatus er en beskrivelse af den eksisterende miljøtilstand i Hjørring Kommune, inden de planlagte ændringer i kommuneplanen gennemføres.

 

Biologisk mangfoldighed

 

Miljøstatus

Hjørring Kommune har udpegede områder, som i en international, europæisk eller dansk sammenhæng er vigtige af hensyn til biodiversiteten. Det drejer sig om ni Natura 2000 områder, hvor der ikke må gennemføres planer, projekter eller lignende, der kan skade de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte.

 

Derudover rummer kommunen en lang række andre naturområder og -værdier, som er udpeget i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3, Museumsloven og Skovloven, eller som er fredet.

 

Et af de største problemer for naturen er belastningen med næringsstoffer og den følgende tilgroning samt manglende afgræsning eller høslet. Hjørring Kommune er forpligtiget til at pleje kommunale beskyttede naturarealer og alle fredede arealer.

 

Kommunen oplever problemer med invasive arter, der udkonkurrerer hjemmehørende arter. Det drejer sig om især om rynket rose, kæmpe bjørneklo og visse nåletræer.

 

Ændringer i Kommuneplan 2013

Konsekvenser i forhold til den biologiske mangfoldighed

Der udpeges nye økologiske forbindelser for at sammenkæde de væsentligste naturområder.

Positivt

Der udpeges nye skovrejsningsområder.

Positivt

Der skal udarbejdes en naturpolitik.

Positivt

Der udpeges tre områder til placering af driftsbygninger og driftsanlæg for store husdyrbrug.

Positivt og negativt

Der udlægges arealer til etablering af nye 10 regnvandsbassiner.

Positivt

I planlægning af nye byudviklingsområder skal der redegøres for lokal afledning af regnvand.

Positivt

Der udpeges 5 potentielle vindmølleområder.

Negativt

 

0-alternativet

Det er en overordnet vurdering, at den biologiske mangfoldighed i Danmark er under pres.

 

0-alternativet for kommunen forventes at følge den nationale udvikling. Det vurderes, at naturplanerne og de kommunale naturhandleplaner vil udvikle 0-alternativet i en mere positiv retning og medvirke til at sikre og udvikle naturkvaliteten i kommunen gennem opfyldelse af kravet om ’gunstig bevaringsstatus’.

 

0-alternativet for udbredelsen af Kæmpebjørneklo er vurderet positiv, idet kommunen har en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo. For øvrige invasive arter må forventes en fortsat spredning i 0-alternativet.

 

 

Landskab

 

Miljøstatus

Landskabet i Hjørring Kommune er et kulturlandskab og består af skov- og bakkelandskabet, landbrugslandet, strandvoldslandskaberne og kystlandet. Kommunen rummer sammenhængende landskaber som f.eks. Skallerup Klit, Jyske Ås landskabet og de vendsysselske å-dale samt de identitetsskabende landskaber med områder som rummer udsigtspunkter, naturperler og historiske steder, f.eks. Tversted Plantage, Rubjerg Knude, Børglum Kloster og Sct. Knuds Kilde.

 

Ændring i Kommuneplan 2013

Konsekvenser i forhold til landskabsværdier

Der udpeges nye landskabsområder, som er særligt bevaringsværdige.

Positivt

Der udpeges nye skovrejsningsområder.

Positivt og negativt

Der udpeges nye områder, hvor skovrejsning er uønsket.  

Positivt

Der udpeges tre områder til placering af driftsbygninger og driftsanlæg for store husdyrbrug.

Positivt og negativt

Løkken Læmole, fiskerihavnen og molelejet skal sikres mulighed for opretholdelse gennem en koordineret planlægning.

Positivt og negativt

I planlægning af nye byudviklingsområder skal der redegøres for lokal afledning af regnvand.

Positivt

Der udpeges 5 potentielle vindmølleområder.

Negativt

 

0-alternativet

0-alternativet for landskabet i kommunen er afhængig af kulturpåvirkning gennem menneskeskabte aktiviteter og naturpåvirkning. De menneskeskabte påvirkninger knytter sig til vores brug af landskabet, kysten og byerne, vores lovgivning m.v., mens naturpåvirkninger bl.a. omfatter klimaændringer.

 

0-alternativet i forhold til kulturpåvirkning forventes at være potentielt negativt, idet udviklingen med større landbrugsbygninger, master, vindmøller m.v. forventes at fortsætte. Kulturpåvirkningen kan dog gennem arealplanlægning udvikles i en mere positiv retning.

 

0-alternativet i forhold til naturpåvirkning vil være negativ, idet klimatiske ændringer og vandstandsstigning vil medføre øget kysterosion.

 

 

Kulturarv

 

Miljøstatus

Hjørring Kommune rummer væsentlige kulturarvsværdier knyttet til såvel byer som det åbne land. Det drejer sig om værdifulde kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger, kirkeomgivelser, fortidsminder samt jord- og stendiger.

 

Ændring i Kommuneplan 2013

Konsekvenser i forhold til kulturarvsværdier

Udpegningen af bevaringsværdige bygninger i kommunen er gjort mere ensartet.

Neutral

Der udpeges nye landskabsområder, som er særligt bevaringsværdige.

Positivt

Løkken Læmole, fiskerihavnen og molelejet skal sikres mulighed for opretholdelse gennem en koordineret planlægning.

Positivt

 

0-alternativet

0-alternativet for kommunens kulturarv er afhængig af påvirkning gennem menneskeskabte aktiviteter og naturpåvirkning. De menneskeskabte påvirkninger knytter sig til vores brug af landskabet, kysten og byerne, vores lovgivning m.v., mens naturpåvirkninger bl.a. omfatter klimaændringer.

 

0-alternativet i forhold til menneskeskabte aktiviteter forventes at være potentielt negativt, idet landbrugets strukturudvikling betyder en udvikling med færre og større bedrifter. Dette medfører dels større markfelter med risiko for påvirkning af fortidsminder og landskaber og dels større bygnings- og driftsanlæg med visuel landskabelig påvirkning. Påvirkningen kan dog mindskes gennem arealplanlægning og brug af dialogværktøjet ”Visuel arkitekturguide for det åbne land”.

 

0-alternativet i forhold til naturpåvirkning vil være negativ, idet klimatiske ændringer og vandstandsstigning vil medføre øget kysterosion med konsekvenser for kystlandskabet og kystbebyggelserne.

 

 

Vandressourcer

 

Miljøstatus

Grundvandet i kommunen er dårligt beskyttet fra naturens side. Pesticider og andre miljøfremmede stoffer og næringsstoffer kan trænge ned og forurene grundvandet. Når vandværkerne skal beskytte grundvandet, består opgaven derfor i at forhindre, at uønskede stoffer anvendes i områder, hvor der dannes grundvand.

 

Hjørring Kommune har 5 områder med særlige drikkevandsinteresser og 41 indvindingsoplande til almene vandværker. Kommunen skal udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for disse.

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 3 indsatsplaner. Udarbejdelse af indsatsplanerne for de resterende områder forventes igangsat, når den statslige kortlægning færdiggjort.

 

Grundvandsmagasinerne ligger højt og derfor generelt nitratfølsomme. Der er desuden fundet pesticider i en række boringer, og på Bagterp Vandværk er der etableret et midlertidig kulfilter til rensning af vandet.

 

Ændring i Kommuneplan 2013

Konsekvenser i forhold til vandressourcer

Der udlægges areal til udvidelse af Rubjerg Vandværk.

Positivt

Der udlægges arealer til etablering af nye 10 regnvandsbassiner.

Positivt

I planlægning af nye byudviklingsområder skal der redegøres for lokal afledning af regnvand.

Positivt

Der udpeges nye skovrejsningsområder.

Positivt

Der udlægges et nyt areal til erhverv, hvor der er konflikt med grundvandsinteresserne.

Negativt

 

0-alternativet

Grundvandet i kommunen er som nævnt dårligt beskyttet fra naturens side. For at sikre tilstrækkelige mængder rent grundvand til den fremtidige forsyning skal indvindingsoplande og områder med særlige drikkevandsinteresser beskyttes.

 

Hvis der i et område ikke findes beskyttede grundvandsmagasiner, kan der enten indgås frivillige dyrkningsaftaler eller opkøbes jord i indvindingsoplandet til sikring af fremtidens forsyning. Kommunen arbejder for at beskytte grundvandet jf. indsatsplanerne.

 

For grundvandskvaliteten vurderes 0-alternativet at følge den generelle nationale udvikling, hvor håndhævelse af grænseværdier til drikkevandskvaliteten betyder lukning af boringer.

 

Udviklingen af 0-alternativet vurderes at være meget afhængig af implementeringen af indsatsplanerne. Gennemføres tiltagene forventes en positiv udvikling for 0-alternativet.

 

 

Klima

 

Miljøstatus

Hjørring Kommune har en udfordring i forhold til klimaændringerne. Udfordringen består dels i at reducere udledningen af drivhusgasser og dels i en tilpasning til nuværende og fremtidige klimaændringer.

 

De faktiske klimaændringer og konsekvenserne for kommunen er vanskelige at forudsige. 0-alternativet for klimaændringer er derfor behæftet med usikkerhed og giver alene indikationer for påvirkninger.

 

En række af samfundets aktiviteter har eller har haft indvirkninger på miljøet i form af støj og forurening af luft, jord og vand. Der er således både et behov for en egentlig oprydningsindsats og et behov for en forebyggende indsats for at sikre sundheden og miljøet i øvrigt.

 

Kommunen vedtog i december 2010 en klima- og bæredygtighedsstrategi, som er kommunens Agenda 21-strategi og dermed kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Handlingsplanen for klimastrategien indeholder mere end 40 handlinger, der skal være med til at gøre kommunen mere bæredygtig. Kommunen er som opfølgning på klimastrategien ved at udarbejde energiplanen ”Bæredygtig energi med grøn vækst”.

 

Ændring i Kommuneplan 2013

Konsekvenser i forhold til klimaet

Der udpeges ha nye skovrejsningsområder.

Positivt

Der udpeges 5 potentielle vindmølleområder.

Positivt

Der udpeges nye landskabsområder, som er særligt bevaringsværdige.

Negativt

Der udpeges tre områder til placering af driftsbygninger og driftsanlæg for store husdyrbrug.

Positivt

 

0-alternativet

Kommuneplanforslaget indeholder ikke bestemmelser om reduktion af udledningen af drivhusgasser, og der er derfor ikke forskel på planforslaget og 0-alternativ. Udledningen af drivhusgasser i kommunen vurderes at have en faldende tendens, selvom biltrafikken er stigende, fordi produktionen af energi og forbrændingen i motorer på sigt forventes at blive mere miljøvenlig og med mindre CO2-udledning.

 

Med hensyn til klimaændringerne forventes 0-alternativet for kommunen at følge den nationale udvikling. 0-alternativet forventes desuden at indebære en fortsat stigning i vandstanden, der kan medvirke til oversvømmelse af lavtliggende arealer.

 

 

Menneskers levevilkår

 

Miljøstatus

En række forhold har betydning for menneskers levevilkår. Det drejer sig bl.a. om bosætnings- og beskæftigelsesmuligheder, uddannelse og offentlig service, støj og forurening samt sundhed.

 

Ændring i Kommuneplan 2013

Konsekvenser i forhold til menneskers levevilkår

Der udlægges nye arealer til boliger.

Positivt og negativt

Der udlægges nye arealer til erhverv.

Positivt og negativt

Der udpeges nye skovrejsningsområder.

Positivt

Der udpeges nye landskabsområder, som er særligt bevaringsværdige.

Positivt

Der skal udarbejdes en naturpolitik.

Positivt

Løkken Læmole, fiskerihavnen og molelejet skal sikres mulighed for opretholdelse gennem en koordineret planlægning.

Positivt

Der udlægges areal til udvidelse af Rubjerg Vandværk.

Positivt

Der udlægges arealer til etablering af nye 10 regnvandsbassiner.

Positivt

I planlægning af nye byudviklingsområder skal der redegøres for lokal afledning af regnvand.

Positivt

Der udpeges 5 potentielle vindmølleområder.

Positivt og negativt

 

0-alternativet

Det er mulighed for bosætning, idet der er boligforeningstilbud i kommunens største byer, og der er ledige boliggrunde i alle byer i bymønstret.

 

Det er mulighed for at skabe nye arbejdspladser, idet der er ledige erhvervsarealer i kommunens største byer. 0-alternativet for kommunen forventes at følge den nationale udvikling med hensyn arbejdsløshed.

 

Med hensyn til uddannelse er der i kommunen folkeskoler, ungdomsuddannelser, korte og mellemlange videregående uddannelser samt efteruddannelsesmuligheder. Det bemærkes, at der i Aalborg, som ligger indenfor pendlingsafstand, er mange uddannelsestilbud, herunder højere videregående uddannelser.

 

Med hensyn til offentlig service er der i kommunen børnepasning, bo- og behandlingstilbud, hjemme- og sygepleje samt ældrepleje.

 

Miljølovgivningen regulerer støj og forurening, og 0-alternativet for kommunen forventes derfor at følge den nationale udvikling.

 

Med hensyn til sundhed forventes 0-alternativet for kommunen at følge den nationale udvikling med hensyn til folkesundheden, hvor der forventes en stigning i relation til hjerte-kar sygdomme, åndedrætsproblemer, diabetes samt astma og allergi. 0-alternativet viser såvel positive som mere negative tendenser. Med gennemførelse af sundhedsfremmende tiltag forventes en positiv udvikling med mere fokus på f.eks. mere motion. Til gengæld betyder udviklingen i den gennemsnitlige levealder, der generelt er stigende, at der vil komme et øget pres på sundhedsvæsenet.

Skemaet udgør sammenfatningen af miljøvurderingen af kommuneplanforslaget, hvor planændringerne og -tiltagene er inddelt i samme syv temaer som i planforslaget. Skemaet giver er et overordnet resume af, hvilke væsentlige miljøpåvirkninger, der vil kunne afledes af planforslaget.

   

 

 

 

Emne

Biologisk mang-foldighed

Land

skab

Kultur

arv

Vandres

sourcer

Klima

Menne-

skers

levevilkår

Hjørring

- bolig

 

 

 

 

 

 

Hjørring

- erhverv

 

 

 

 

 

 

Hirtshals

 

 

 

 

 

 

 

Vrå

 

 

 

 

 

 

 

Tårs

 

 

 

 

 

 

 

Løkken

- bolig

 

 

 

 

 

 

Løkken

- erhverv

 

 

 

 

 

 

Astrup

 

 

 

 

 

 

 

Harken

 

 

 

 

 

 

 

Lørslev

 

 

 

 

 

 

 

Detailhandel

- Generel

 

 

 

 

 

 

Detailhandel

- Hjørring

 

 

 

 

 

 

Detailhandel

- Lønstrup

 

 

 

 

 

 

Detailhandel

- Tversted

 

 

 

 

 

 

Skovrejsning

 

 

 

 

 

 

 

Landskab

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug

 

 

 

 

 

 

 

Natur

 

 

 

 

 

 

 

Løkken Moleleje

 

 

 

 

 

 

Rubjerg Vandværk

 

 

 

 

 

 

Regnvands-

bassiner

 

 

 

 

 

 

Klima

 

 

 

 

 

 

 

Vindmøller

 

 

 

 

 

 

 

Bevarings-

værdige bygninger

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøpåvirkningerne er afhængige af den endelige implementering. I forbindelse med efterfølgende detailplanlægning og konkret sagsbehandling er der en række afværgeforanstaltninger, der bør iagttages, og som kan afbøde/afværge de miljømæssige konsekvenser:

 

 

Vurderings-parametre

Afbødende foranstaltninger

Biologisk mangfoldighed

 

Beskyttede naturområder (§ 3) skal i en vis afstand friholdes for byggeri og anlæg og kan eventuelt inddrages som rekreative elementer i nye erhvervsområder. Beskyttede naturområder (§ 3) skal ligeledes friholdes for skovtilplantning og opstilling af vindmøller.

 

Beskyttelseslinjen om å eller sø samt randzone langs vandløb skal omfang friholdes for skovtilplantning og opstilling af vindmøller.

 

Økologiske forbindelser bør sikres med tiltag, der fastholder hensynet til en sammenhængende natur, og at eventuelle barrierer reduceres.

 

Arealer, hvor der potentielt lever bilag IV arter, skal undersøges nærmere med henblik på at sikre, at de potentielle levesteder for bilag IV arterne ikke påvirkes negativt.

 

De negative konsekvenser for landskab og natur ved erhvervsudbygningen i Hirtshals kan afbødes ved at inddrage natur- og landskabsanalyser i efterfølgende udarbejdelse af lokalplan.

 

Landskab

 

Erhvervsudbygningen ved Løkkensvej i Løkken skal ske med respekt for den kystnære placering, hvilket betyder, at området skal udbygges således, at bebyggelsens højde aftrappes ned mod Løkkensvej, at bebyggelsen skal holdes i afdæmpede farver indenfor jordfarveskalaen, at der skal etableres en slørende beplantning langs Løkkensvej, at bebyggelse og udnyttelse af området skal ske på grundlag af en samlet plan for hele området, og at der skal i forbindelse med lokalplanlægningen udarbejdes visualiseringer, som viser hvorledes bebyggelse osv. vil påvirke landskabet.

 

Ved planlægning for vindmølleparker skal der jf. VVM-reglerne laves visualiseringer i forbindelse med fastlæggelse af antallet af vindmøller i parken og den konkrete placering i landskabet.

 

Kulturarv

 

Kulturlandskabelige værdier bør i videst muligt omfang sikres mod skovrejsning.

 

Beskyttede jord- og stendiger må ikke ændres.

 

Beskyttelseslinjen om fortidsminder må ikke tilplantes.

 

Vandressourcer

 

Kommuneplanen fastsætter, at der i planlægning af nye byudviklingsområder skal redegøres for lokal afledning af regnvand. Det betyder, at der skal tages stilling til håndtering af regn- og overfladevand, herunder reservation af arealer til nedsivning, forsinkelse eller andre LAR-løsninger.

 

Med henblik på beskyttelse af grundvandet skal der erhvervsudbygningen i Harken føres regelmæssige tilsyn med virksomheden, og der bør stilles særlige miljømæssige vilkår i forbindelse med byggetilladelsen.

 

Klima

 

I lokalplanlægningen vil der stilles krav om, at bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse.

 

Menneskers levevilkår

 

Der er ikke oplistet afbødende foranstaltninger.

Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten beskrive, hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

 

Ved fastlæggelse af overvågning er der taget udgangspunkt i, at overvågningen så vidt muligt skal baseres på den eksisterende overvågning af miljøforholdene i kommunen, og at planens miljøpåvirkninger i stort omfang afhænger af, hvordan retningslinjer og arealudlæg implementeres i den efterfølgende lokalplanlægning.

 

Med dette udgangspunkt foreslås følgende overvågende foranstaltninger: 

 • Den kommunale praksis ved udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVM-redegørelser og lokalplaner samt den konkrete sagsbehandling sikrer overvågning af kommuneplanens mål om varetagelse af miljøhensyn. VVM-redegørelserne formål er netop at redegøre for projekterne virkninger på miljøet. I lokalplanlægningen disponeres arealanvendelsen, og der fastsættes bestemmelser for bebyggelse og ubebyggede arealer, herunder støjafskærmning og håndtering af regnvand. Kommuneplanen og reguleringslovgivningen er grundlaget for den konkrete sagsbehandling.
 • Udbredelsen af de invasive arter - rynket rose, bjørneklo og visse nåletræer - følges løbende for at vurdere, om indsatsen er tilstrækkelig til at bremse udbredelsen.
 • Beskyttelse af drikkevandsinteresser er et væsentligt emne i kommuneplanen, men der gennemføres ikke overvågning af grundvandet på baggrund af kommuneplanen, da overvågningen af grundvandet sker via den eksisterende grundvandsovervågning og -kontrol.
 • Planens positive indvirkning på sundhed som følge af adgang til rekreative områder, motion og risiko for negativ indvirkning på grund af støjbelastning overvåges i forbindelse med kommunens sundhedspolitik, hvor der udarbejdes sundhedsprofiler for kommunens borgere.

 

 

 

 

Tilbage til forsiden


 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer