Forside Fakta om Hjørring Kommune Status & Nyheder Hvad er en kommuneplan? Hvad gælder for mig? Kommuneplanproces Redegørelse Planens rækkefølge Planens forhold til Den Regionale Udviklingsplan Planens forhold til Den Regionale Råstofplan Brugerportaler Søgefunktion til sitet Kontaktinformation Print (PDFgenerator) Download Retsvirkninger Klagevejledning  

Den regionale udviklingsplan (RUP) er en strategi- og udviklingsplan. RUP 2012 er en vision for, hvor Nordjylland skal bevæge sig hen de kommende år. Heri fremlægges en række principper, som skal hjælpe med at drive udviklingen fremad, og en række forslag til indsatsområder, som regionen skal sætte kræfterne ind på.

 

RUP 2012 er en revision af RUP 2007. Planen er udarbejdet på baggrund af input fra myndigheder, organisationer, virksomheder og borgere.

I den regionale udviklingsplan formuleres følgende vision for Nordjylland 2020: 

 

Mulighedernes Nordjylland – fra udkant til forkant

 

Nordjylland er i 2020 anerkendt for sin unikke evne til at skabe bæredygtig vækst og sammenhæng på tværs i regionen og for at have udnyttet globaliseringens muligheder og de regionale styrkepositioner.

 

Nordjylland skal nå en position som internationalt eksperimentarium gennem globalt

udsyn, åbenhed og samarbejde. Nordjylland skal være stedet, hvor nye idéer og løsninger til fremtidens behov bliver udviklet og afprøvet.

 

RUP 2012 tager afsæt i udfordringer og muligheder i forhold til de demografiske udfordringer (flere ældre og færre erhvervsaktive), globalisering ("verden er blevet mindre") og klima & energi (klimaet ændres). Der fokuseres på fem centrale indsatsområder: 

 • Det innovative Nordjylland
 • Det kompetente Nordjylland
 • Det forbundne Nordjylland
 • Det attraktive Nordjylland
 • Det grønne Nordjylland

RUP 2012 lægger op, at der skal være optimale rammer for innovation. Der skal ske kulturfornyelser, nytænkning på tværs, systematisk samarbejde og inddragelse af borgernes behov både når det drejer sig om udviklingen af nye produkter, processer og organisationsformer.

 

Hjørring Kommuneplan 2013 tager bl.a. afsæt i RUP’ens strategier om at initiere en forbedring af den nordjyske evne til innovation gennem tværgående videndeling og samarbejde mellem vidensinstitutioner, virksomheder, offentlige og private aktører.

 

Som et konkret eksempel fremhæves kommuneplanens fokus på Hirtshals Havns position såvel i kommunens erhvervsliv og som den ene af regionens Skandinaviske Porte. Havnen er under udvikling for at kunne modtage og afvikle en forøget trafikmængde som følge af indsættelse af nye hurtigt sejlende færger på Norgesoverfarterne. Havnens udviklingspotentialer er endvidere tæt forbundne med de innovative forskermiljøer ved Nordsøen.

I RUP 2012 lægges der op til en livslang læring og kompetenceudvikling, baseret på lyst og evne. Arbejdsstyrkens kompetencer skal modsvare behovet i den private og offentlige sektor.

 

Hjørring Kommune er enig regionens strategi om at initiere og fremme den nordjyske kompetenceudvikling gennem sammenhængskraft i uddannelsessystemet, motivering af drenge til at gennemføre en uddannelse, opkvalificering af kortuddannede, fastholdelse af højtuddannede samt sikring af studierelevante fritidsjobs og praktikpladser. 

Dette emne sætter fokus på, at Nordjylland skal være endnu bedre forbundet både trafikalt og digitalt på det interne, nationale, europæiske og globale plan. Nordjylland skal udnytte sin position som porten til Norden og det nordatlantiske område. Det skal være muligt for borgerne at have en sammenhængende hverdag, hvor de er mobile på en klimavenlig måde, og hvor de hurtigt og komfortabelt kan komme mellem bolig og arbejde eller uddannelse.

 

Hjørring Kommune kan tilslutte sig ønskerne om at initiere det fortsatte samarbejde mellem regionen og kommunerne om fælles indspil til statens rullende planlægning for infrastruktur, for at sikre at de nordjyske hovedprioriteter understøttes – især på følgende områder:

 

 • Der skal etableres en statsligt finansieret 3. Limfjordsforbindelse.
 • Der skal være fokus på forbindelsen mellem Hirtshals Havn og jernbanenettet/motorvejen, idet Hirtshals Havn er den ene af regionens Skandinaviske Porte.
 • Der skal ske en forbedring af jernbanenettet fra Aarhus til Frederikshavn, herunder elektrificering af banenettet, kombineret med en samtænkning af den regionale togtrafik i Himmerland og Vendsyssel.
 • Nordjylland skal udnytte sin beliggenhed centralt i Norden til at skabe samarbejde, samhandel og vækst, og de aktive nordjyske erhvervshavne skal fungere som porte fra Nordjylland til resten af verden.
 • Der skal arbejdes for, at velfungerende vej- og baneforbindelser mod København - bl.a. en fast Kattegatforbindelse og mod Hamburg og de centraleuropæiske markeder - sammen med flyruter sikrer nordjyderne deltagelse i globaliseringen.
 • Alle nordjyder skal have adgang til højhastigheds bredbåndsforbindelser. Der skal her primært være fokus på landdistrikterne, hvor højhastighedsforbindelser kan understøtte en bæredygtig udvikling.

Det er strategierne, at naturen, kulturen og de attraktive bymiljøer skal være med til at fastholde og stimulere bosætningen, tiltrække arbejdskraft, turister og besøgende. Aktørerne på området skal udvikle et højt niveau af kvalitet, aktivitet, kreativitet og nydelse med fokus på gæstfrihed, synlighed og oplevelse. Produkterne skal formidles med den nyeste teknologi og være baseret på bæredygtige løsninger. 

 

Hjørring Kommuneplan 2013 rummer retningslinjer, der videreudvikler RUP’ens mål om at initiere og fremme den nordjyske attraktivitet gennem videreudvikling af dynamiske by- og landsbymiljøer for herved at styrke en varieret bosætning og tiltrækning af både fastboende og turister. I kommuneplanen arbejdes endvidere for fortsat udvikling af kystturismen, anvendelse af interaktiv digital formidling, synliggørelse af særlige værdifulde kulturmiljøer, samt produktudvikling og markedsføring af kvalitetsfødevarer.

Endelig lægges op til, at Nordjylland skal være Danmarks grønne region, og de grønne natur- og landskabsområder skal bevares, udbygges og benyttes på en bæredygtig måde. Nordjylland skal være et internationalt eksperimentarium for energi- og klimaløsninger. Udviklingen og indfasningen af de vedvarende energikilder skal ske i et samarbejde mellem offentlige myndigheder, videninstitutioner og det nordjyske erhvervsliv. 

 

I Hjørring Kommuneplan 2013 arbejdes der videre med at initiere fremme af det grønne aspekt gennem samarbejder mellem offentlige og private virksomheder om klimastrategier, etablering af testsites indenfor vedvarende energi og grønne teknologier, øget energibesparelser, klimatilpasninger og renoveringer i såvel erhvervsbyggerier som boligmassen, og øget indsats for CO²-reduktion. Kommuneplanen lægger endvidere op til at forbedre og udvikle en aktiv rekreativ benyttelse af naturen, vandområderne og landskabet, der giver oplevelser og livskvalitet for borgere og turister.

 
 

Tilbage til forsiden