Forside Fakta om Hjørring Kommune Status & Nyheder Hvad er en kommuneplan? Hjemme På vej Forbindelser Kultur I naturen På arbejde Hvad gælder for mig? Kommuneplanproces Redegørelse Brugerportaler Søgefunktion til sitet Kontaktinformation Print (PDFgenerator) Download Retsvirkninger Klagevejledning  

I naturen

 

Det åbne land og naturen har stor betydning for livet og hverdagslivet i Hjørring Kommune. Og kommuneplanen har stor betydning for udviklingen i det åbne land, som rummer mange forskellige interesser, og som er en mangfoldig størrelse. De centrale interesser er landskabet, flora og fauna, kulturen, kulturarven og fritidslivet.

 

Natur og landskab

Landskab, natur og kulturarv er vigtige værdier i Hjørring Kommune og spiller sammen i det åbne land. Der er store variationer i landskaberne med karakteristiske områder, hvoraf kan fremhæves:

 

  • Strandene og havet, der værdsættes af de mange turister
  • De to store å-systemer - Liver Å og Uggerby Å - der gennemskærer hele kommunen
  • De gamle løvskove i øst
  • Klitterne ved Rubjerg Knude mod vest og
  • Det rige landbrugsland på fladerne omkring de gamle handelsbyer i midten af kommunen.

 

Variationen afspejler sig i en rig natur med mange sjældne dyr og planter. Flere områder er beskyttet, og nogle er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder, som Danmark overfor EU er forpligtet til at beskytte bl.a. ved naturplaner.

 

Landbrug

Landbruget er et af hovederhvervene i det åbne land. Ved at udpege særligt værdifulde landbrugsområder sikres den bedste dyrkningsjord til fortsat landbrugsdrift.

 

Landbrugserhvervet har stor indflydelse på, hvordan landbrugslandskabet fremtræder samt på dets biologiske og oplevelsesmæssige indhold. Landbrugsdriften har stor betydning for de naturtyper, der er afhængige af afgræsning. Den intensive landbrugsdrift påvirker dog også de sårbare naturområder samt søer og vandløb.

 

I planlægningen skal der desuden tages hensyn til andre erhverv, såsom skovbrug og råstofindvinding.

 

Turisme og bosætning

Derudover skal det åbne land og landsbyerne gøres til attraktive steder for bosætning. Dette sker ved at fastholde og videreudvikle landområderne som levende og bæredygtige lokalsamfund med mindre lokale erhvervsaktiviteter. Turismeerhvervet skal ligeledes sikres ved at udpege områder til ferie- og fritidsformål.

 

Det er især kommunens kystzone, der har interesse for turismen, men også den enestående indlandsnatur tiltrækker mange. Derfor er det vigtigt, at turismeindustrien ikke selv ødelægger grundlaget for turismen. For at undgå dette skal der satses på bæredygtig turisme, og i planlægningen skal der være en balance mellem naturhensyn og benyttelsesinteresser.

 

Kulturarv

Overalt har vores forfædre sat deres spor i landskabet, enten indirekte ved husdyrs afgræsning eller direkte ved omformning af landskabet i form af f.eks. gravhøje, diger, grusgrave, klostre og kirker. Disse kulturhistoriske minder er med til at give landskabet en særlig værdi.

 

Kulturlandskabet fortæller om samfundets udvikling. Det rummer vidnesbyrd om tidligere generationers præstationer og levevilkår og er dermed en del af befolkningens identitet, som skal formidles til både kommunens borgere og gæster. Kulturarven skal sikres i planlægningen med henblik på at skabe oplevelser, identitet, turismetilbud og erhvervsudvikling.

 

Det er samtidig målsætningen, at der fortsat skal ske en samlet koordinering og afvejning af benyttelses- og beskyttelseshensyn i relation til kulturværdierne. Der skal søges løsninger, hvor der kan ske en flersidig arealanvendelse, hvor interesserne afvejes, så de så vidt muligt kan eksistere sammen.

 

 

 

Tilbage til forsiden